Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 7981
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5318
Joan Moreno
Doliues lo past es fina pastura
City, library and call number New York Hispanic Society of America
RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532
Location in MS or Edition ff. a ij - [d vij]v
Incipits and explicits rubr.: [a ij] Resposta
text: Doliues lo past : es fina pastura ... [[d vij]v] … Donantli combat : de carnals coltells
Poetic stanza 504 vv. [= 10 x 8, 1 x 4 | 21 x 8, 1 x 4 | 22 x 8, 1 x 4 | 5 x 8, 1 x 4]
Note en relació a l'incunable, aquesta edició barcelonina interpola, en una de les intervencions de Joan Moreno, i just abans del vers “Puix amen de cor : sens frau ni barats”, aquestes tres cobles: “Aquestas lamor : de sanct matrimoni | Que nunqua les jouens : ab sos vells marit [sic] | Essent los volers : en aquells vnits | Partir ni desfer : nols bastal demoni | Qui donchs pora dir : quen aquells recaure | No puga lamor : ab tots los seus drets | Car tant se poran : sos volers complaure | Que seran los grats : entrells satisfets. || Si may fou tocat : en la consciencia | Del que haueu dit : ni pus dir poreu | De tals parlaments : vos penidireu | Per hauer causat : tan gran pestilencia | Car vos mal corau : les dones casades | Tenint per marits : los homens ia vells | Y feu les donzelles : no menys alterades | Del que vos portau : en vostres libells || Axi com la fusta : antiga y molt vella | Es fort y pus ferma : en quant pot seruir | Hil meliç conserua : hi sol mantenir | Molt mes que lalbenca : majorment nouella | Axi lome vell : pel meliç quey resta | Dispost es hi abil : en lobra entrar | Y mes que nol joue : tenir deu requesta | Ni deu ser priuat : mas digne de amar”