Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 669
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis
Llibre de les dones
City, library and call number Madrid Biblioteca Nacional de España
MSS/1797 | Antic 1797 | Antic P.9
Copied 1400 a quo - 1425 [?]
Location in MS or Edition ff. 1ra-193vb + 194va-199vb
Incipits and explicits dedic.: [1ra] A4 la molt alta e molt honorabla senyora dona sanxa comtesa de prades ... [1rb] … Los titols dels quals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma quj dauall se segueix Açi mateix tantost
índex: Capitol primer que ihesucrist per gloria sua e exinpli nostre ha fetes pujar jnfantes e dones en la perfeccio euangelical ... [11vb] … Capitol .cccxcvj. quj fa gracies a deu del accabament daquest libre ab excusacio ala dita senyora Comtessa aquj es offert principalment
rubr.: [13ra] Capitol primer ... en la perfeccio euangelical
text: I16esuchrist eternal deu e jncomutable principi de tota creatura ... [193vb] … Per tal tot ço quj es açi vull que tots temps sia sots mes acorreccio dela santa mare esgleya e dels piadoses serujdors de ihesucrist
colofó: Ffinito libro sit laus gloria jhesuchristo
text II: [194va] Capitol CCxliiij quants mals fa auaricia. D4eya sant ambros que no apparia quel auar ... [199vb] … e majors quj vuy vjuen en tota christiandat
Note al f. 130vb, just abans de la rúbrica del capítol ccliiij hom anotà: “Aqui fallen lo capitol ccxliiij ab los .x. seguents. los quals trobaras ala ffi del llibre a aytal senyal”; Puig i Oliver (2009) assenyala que als ff. 194-201 es transcriuen els capítols que manquen en el punt assenyalat: ff. 194va-199vb capítols que manquen al f. 103v (244-253). Al f. 200va-vb es copia un fragment de la mateixa obra: “desig tots temps e en la vellea si ajusta (…) Car judes apostol de ihesu crist. per auaricia tracta la mort del […]”, que és part del text transcrit al f. 195r, segurament el copista va errar, el va copiar fora de lloc i per aquesta raó el va rebutjar, desplaçant el foli a la posició d'una guarda final