Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 4061
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols en favor de la mercaderia, sobre les fustes que no vagen mercantívolament
Date promulgat: Madrid 1483-12-28
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Mallorca (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2836
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes), 1251 - 1550 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 10454 BITECA
Location ff. 154v-155
Incipits - Explicits rubr.: [154v] En fauor dela mercaderia ço es que fustes quj no vagen mercantiuolment no sien guiades sino ab condicio que no hagen presos bens de vása/lls e subdits del Senyor Rey e que no donen seguratat que no faran dan nj dannatge algu a vasalls e subdits del dit Senyor Rey
intitulatio: D2on ferrando per la gracia de deu Rey de Castella ... Compte de Gociano
salutatio: Als spectable magniffichs amats efaels nostres lo loctinent general ... salut [f. 155] e dilectio
dispositio: Com haiam vist per experiencia quants dans robos e mals son stats fets per lo passat anostres subdits ... volen no Jncorrer en les penes demunt dites e en la Jra e Jndignacio nostra
datatio: Dat en la vila de Madrit a xx viiij de dehembre any dela Natiuitat de nostre senyor Mil CCCC L xxx Tres. y yo el Rey