Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3984
Authors Lloctinència i governació
Titles Ordinacions. Capítols de exeviments
Date promulgat: Ciutat de Mallorca 1471-03-24
Text Type ProsaOrdenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
Subjects Mallorca (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2377
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 24
Copied 1451 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9829 BITECA
Location ff. 94-97
Incipits - Explicits rubr.: [94] Capitols de exauiments
intr.: [A3]Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriç ... ab algunes notables persones del present Regne haia fets e ordenats los Capitols seguents
acc.: Lo nom de Jesuchrist humilment Jnuocat
pream.: [L2]O molt magnifich mossen vidal Castella doriz e de blanes ... [94v] … segons en los dits Capitols status e ordinations es pus larch contengut los quals son del tenor e continentia seguents
dispositio: [P2]Rimo que daquiauant alguna persona no pusca vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats ... [96v] … segons que en los dits capitols es pus larch contengut M. cabrugada
procl.: [P3]Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir ... [97] … e obtendran llur força e valor. M. ça.
procl.: [P2]Er tant lo Spectable e Magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tot hom ... sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela natiuitat de nostre senyor .M. cccc. Setanta hu
Note una nota al marge, al costat de la datatio, diu “ha de dir sexanta”


Copy 2 BITECA  manid  1211
City, library and call number Montserrat  Monestir 208
Copied Ciutat de Mallorca, 1485-03-05 Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”)     
ID no. of specific copy cnum 3505 BITECA
Location ff. cxxxx-cxxxxiii
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxx] Capitols de exeuiments
intr.: A5ra hoiats que notiffica lo spectable / e magnjffich mossen vidal Castella doriz Caualler Conseller Cambrer / e Lochtinent del molt alt Senyor Rey ... [cxxxxv] … haia fets / e ordenats los Capitols seguents:
rubr.: Lo nom de Jhesuchrist humilment Jnuocat
text: L4O molt magnjffich mossen vidal castella doriz / e de blanes Caualler Conseller / e Cambrer (…) ista certa prouisio jmpetrada del dit molt alt Senyor Rey per part dela vnjuersitat del dit Regne sobre los contractes de exeujments / e vendes a temps ab sobremesa de for ... [cxxxxiii] … sots les penes en aquelles contengudes: Dades en Majorques a xxiiij. de Març any dela natiujtat de nostre Senyor Mil CCCC Setanta hu


Copy 3 BITECA  manid  2391
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 23
Copied 1491 - 1510 ca.   
ID no. of specific copy cnum 9809 BITECA
Location ff. 91-94
Incipits - Explicits rubr.: [91] Capitols de exeuiments
pream.: A4Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriz Caualler ... haia fets he ordonats los Capitols e ordinations seguents
rubr.: Lo nom de nostre senyor Jesuchryst humilment Jnuocat
intr.: L3O molt magnifich mossen vidal Castella doriç e de Blanes Caualler ... [91v] … Los quals son del tenor seguent. B. çabrugada
dispositio: P3Rimo que daquiauant alguna persona no puscha vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats ... [93v] … segons en los dits Capitols es pus larch contengut M. cabrugada.
procl.: [94] P3Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir ... e obtendran llur força e valor. Dat. M. cabrugada.
procl.: P3Er tant lo dit Spectable e magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tothom generalment ... sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela Natiuitat de nostre senyor Mil y Quatrecents Sexanta hu
Note f. 94v en blanc