Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3982
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre distribució de cort
Date promulgat: Gaieta 1439-06-17
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Mallorca (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2263
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 181
Copied 1471 ca. - 1500   
ID no. of specific copy cnum 10820 BITECA
Location ff. 38v-39
Incipits - Explicits intitulatio: [38v] N3alffonso per la gracia de deu Rey darago ... e de sardanya
salut.: ala molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amade muller e loctjnent general prosperitat ... saluts e dilections
intr.: En los capitols que los ffaels nostres en barenguer vnjs ... nos han presentats ha hun Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com las peccunjes quj venen a adiudicacio e distrjbucio de cort ... [39] … ço que per vosaltres e quascun de vosaltres sera ffet lo contrarj
datatio: Dade en gayeta a xvij de Juny en lany de la natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta Nou Rex Alfonsus


Copy 2 BITECA  manid  1211
City, library and call number Montserrat  Monestir 208
Copied Ciutat de Mallorca, 1485-03-05 Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”)     
ID no. of specific copy cnum 3502 BITECA
Location f. cxviiiir-v
Incipits - Explicits intr.: [cxviiii] N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago ... vn capitol del tenor seguent
text: Item com les pecunjes quj venen a adiudicacio / e distribucio de cort vinguen quasi anores quasi per jnmoderades despeses / e salaris ... [cxviiiiv] … sera fet en contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou: Rex Alfonsus


Copy 3 BITECA  manid  1147
City, library and call number Montserrat  Monestir 202
Copied 1501 [?] - 1550 [?]   
ID no. of specific copy cnum 3520 BITECA
Location ff. 57v-58
Incipits - Explicits intitulatio: [57v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago ... hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item comles peccunjes quj venen addjudicatio ... [58] … fet en contrarj. Dats en Gayeta a xvij deJuny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
epíleg: Precedentes proujsiones alibro ordinationum curjeGubernatjonis Regnj ... Jn presentj libro contjnuate fuere
Note la resta del foli i part del verso foren omplertes amb d'altres ordinacions en llatí i català, per una mà posterior