Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3978
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre l'elecció dels oficis
Date promulgat: 1439-06-27
Text Type ProsaOrdenança
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1211
City, library and call number Montserrat  Monestir 208
Copied Ciutat de Mallorca, 1485-03-05 Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”)     
ID no. of specific copy cnum 3498 BITECA
Location ff. cxv-cxviv
Incipits - Explicits intr.: [cxv] N5Os nalfonso per la gracia de deu Rey darago ... [cxvv] … vn Capitol del tenor seguent
text: Item com moltes vegades lo Senyor Rey per Jmportunitat / e no jnformat deles condicions deles persones proueheixca dels officis de balle veguer dela Ciutat / e veguer de ffora ... [cxviv] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xxvij de Juny en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo. Rex Alfonsus


Copy 2 BITECA  manid  1147
City, library and call number Montserrat  Monestir 202
Copied 1501 [?] - 1550 [?]   
ID no. of specific copy cnum 3516 BITECA
Location ff. 54-55
Incipits - Explicits intitulatio: [54] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago ... hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com moltes veguades lo molt alt Senyor Rey per jmportunjtat e no jnformat deles conditions deles persones ... [55] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dats en Gayeta a xvij deJuny enlany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus