Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3976
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Date promulgat: Gaieta 1439-06-17
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Mallorca (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2836
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 13
Copied Mallorca (illa / illes), 1251 - 1550 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 10457 BITECA
Location ff. 170-171
Incipits - Explicits rubr.: [170] Quod franquesie obseruentur et de Perorrestencia habeat cognosti hic eiusque processus ibi duci
intitulatio: N2os Alfonso per la gracia de deu Rey derago [sic] ... e de Serdayna [sic]
pream.: En los capitols que los faels nostres en Barenguer vnjs ... capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com lo present Regne del Mallorques sie apertat hauem sos franqueses specials ... [171] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret
datatio: dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Condition fragment


Copy 2 BITECA  manid  1211
City, library and call number Montserrat  Monestir 208
Copied Ciutat de Mallorca, 1485-03-05 Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”)     
ID no. of specific copy cnum 3496 BITECA
Location ff. cxiiv-cxiiiv
Incipits - Explicits intr.: [cxiiv] N4OS Nalfonso per la gracia de deu Rey darago ... vn capitol del tenor seguent:
text: Item com en lo present Regne de Mallorques sia apartat hauent ses franqueses specials / e en res en lo mon no sia sotsmes al principat de Cathalunya ... [cxiiiv] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret: Dades en Gayeta a xvij. de Juny en Lany dela natiuitat de nostre Senyor. Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus


Copy 3 BITECA  manid  1147
City, library and call number Montserrat  Monestir 202
Copied 1501 [?] - 1550 [?]   
ID no. of specific copy cnum 3514 BITECA
Location ff. 51v-52v
Incipits - Explicits intitulatio: [51v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de Arago ... [52] … hun capitol del tenor Seguent
dispositio: Item com lo present Regne de Mallorques sia apartat ehauent les franqueses specials ... [52v] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus