Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2947
Authors Desconegut
Titles Consideracions molt útils i devotes
Date escrit: 1400 [?] - 1500 [?]
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
References Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 291
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2350
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 14-2-7 (7)
ID no. of specific copy cnum 2742 BITECA
Location ff. 1-40ff. a ii-[e viii]v
Incipits - Explicits rubr.: [1] Considerations molts [sic] vtils y deuotes en que se demostren les obres dela creatio redemptio y iustificatio
prol.: [2] A3Ueu me demanat ierma en Jesucrist molt amat que vos escrigues algunes meditacions ... [4] … heus he escrit assi aquestes poques de considerations ab que pugau inflamar vostre animo enlo amor de deu y diuidire les dites considerations en tres punts. conue a saber en les obres dela creatio redemptio y iustificatio. Quant al primer
text: Considerau que totes les coses creades visibles inuisibles celestials y terrenals ... [40v] … experimentaren gustaran gog y alegria qual cor de home mortal nunca experimenta. al qual nostre senyor per sa immensa pietat nos vulla fer participants. Amen. Finis