Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2946
Authors Gibert Nicolau
Titles Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu
Date escrit: 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària
Text Type Prosa
Associated Persons Dedicatari: Joana de França (Infanta), Princesa de France
Subjects ASSOCIACIONS
MARIOLOGIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2349
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 14-2-7 (8)
ID no. of specific copy cnum 2741 BITECA
Location ff. 1-8
Incipits - Explicits rubr.: [1] Forma donada els deuots confrares deles deu Aue maries pera contemplar y lohar la mara de deu de .x. precipues virtuts sues contengudes en lo sagrat euangeli. E es y aiustat vn excellent modo de contemplar les set vegades que lo saluador nostre scampa la sua preciosa sanch. Papa Leo decimo modern dona deu milia anys de perdo als qui diran les seguents deu Aue maries
dedic.: [1v] A4 Instancia de la Illustrissima senyora dona Johana de França duquessa de Bituria: procurant ho lo Reuerent pare frare Gilbert nicholau frare menor obseruant y dela mare de deu deuotissim: ... [2] … qui en estament de gracia diran dites .x. Auemaries en memoria deles deu virtuts euangelicals dela mare de deu per quiscuna volta deu Milia djes de vera indulgencia
tit.: Les deu virtuts euangelicals de la sacratissima mare de deu son
text: Prudencia: Puritat: Humilitat: Charitat ... [8] … y que ab alegria de sperit totes aduersitats per amor vostre comporte: e ab perfeta quiatut [sic] e reposada consciencia tranquilla pau tenint ab lo proysme: tostemps a vos seruesca. Amen. Laus deo et Marie