Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2501
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles D'aquella tan alta tan fort y gran çoca
La Passió en cobles
Lo Passi en cobles
Història de la Passió
Date escrit: 1493-01-11 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Dedicatari: Isabel de Villena (Sor), monja (1430? - 1490)
Associated Works aquestos versos formen part d'una obra on també intervé: texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
Note text escrit en forma de diàleg; segons indica una rúbrica, Pere Martines és autor de les cobles on parla l'evangelista sant Joan, i Bernat Fenollar ho és de totes les altres cobles, on participen la resta de personatges reals o al·legòrics. El nom de cadascun dels personatges està indicat a les rúbriques que precedeixen la major part de les cobles
Subjects CRISTOLOGIA
LITERATURA
References Fenollar et al. (2008), “D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Fenollar et al. (2002), Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició 225-415 (ed. ref.)
Garcia Sempere (1999), “La Istòria de la Passió, un poema narratiu de Bernat Fenollar i Pere Martines”, Ausiàs March i el món cultural del segle XV
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 60.3 (60:13), 60.4 (60:14) i 60.15 (60:16)
Exemeno et al. (1986), Contemplació de la Santa Quarentena 123-4 (ed. parcial)
Fenollar et al. (1912), Lo Passi en cobles escrit per mosen Bernat Fenollar y Pere Martinez. Precedit de una breu noticia biográfica y bibliográfica dels autors 3-136
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  2053
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2113
ID no. of specific copy cnum 754 BITECA
Location ff. a ij - k [j]
Incipits - Explicits rubr.: [a ij] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora dona ysabel de billena digna abadessa del monestir dela sancta trinitat. en valentia
rubr.: Mossen fenollar
exordi: O4 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca ... [a iij] … y fist la somera : parlar de balam
rubr.: [a iiij] Jstoria dela passio de nostre senyor deu iesu crist ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo euangelista Sant iohan. Parlant per aquell Pere Martineç : e per tots los altres Mossen bernat fenollar
rubr.: La esglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra ... [k [j]] … Volent dela fe : lo vol ylescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note a banda de les 258 cobles on intervenen l'autor i els personatges de la narració (a excepció de Joan Evangelista), hi ha una cobla on, amb tota evidència, parla l'Evangelista, a pesar d'estar precedida erròniament per l'epígraf “Lo Jesus”. Aquest error és indicat per Garcia Sempere (2002, p. 378, n. 374). Per tant, hem atribuït a Pere Martines aquesta cobla, iniciada “Hoydes paraules de boca tan santa”


Copy 2 BITECA  manid  2426
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 4-3-44 (2)
ID no. of specific copy cnum 3098 BITECA
Location ff. [a j] - g v
Incipits - Explicits rubr.: [[a j]] La hystoria de la passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist : ab algunes deuotes contemplacions en cobles : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan
rubr.: [[a j]v]] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora Dona ysabel de Billena: digna Abadessa del monestir de la sancta Trinitat de Valencia
rubr.: Mossen Fenollar
text: D5 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca | Del arbre real : dels Reys Darago ... [a ij] … Tu deu per quils rustichs : en ben dir sinflamen | y fist la somera : parlar de Balam
rubr.: [a iij] Comença la hystoria dela passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist ab algunes deuotes contemplacions : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan. Parlant per aquell Pere martineç : e per tots los altres mossen Bernat Fenollar
rubr.: La sglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra | Cubert tot de negre : lo temple molt sanct ... [g v] … Sotsmes al gran vol : dela theologia | Volent dela fe : lo vol y lescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note al revers del darrer foli, gravat amb la crucifixió i les Maries amb les llegendes: “Miserere mei deus: secundum magnan misericordiam tuam” i “Qui passus es pro salute nostra miserere nobis”