Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2189
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Sant Cugat, 71 | Antic Miscel·lània, 162
Title ARIT | METICA
Arithmetica
Copied 1501 - 1510 (Duran)   
1520 ad quem (data esmentada al volum)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1, 1bis, 2-159 + I
Collation 1-26 38 47t4/11t 512 68 710/9t 8-912 1016 11-1210138 149
Page Layout 1 columnes (a la major part del volum, llevat de folis amb taules o operacions)26 línies (f. 7)21 línies (f. 129)24 línies (f. 56) (Comtem les línies en blanc als ff. 56 i 129 guiant-nos per la transparència de la tinta del verso)
Size relligadura 212 × 160 mm (pla anterior)
pàgina 206 × 150 mm (f. 7 (mida general del volum))
pàgina 206 × f. 142 mm (f. 56 (mida d'aquest plec))
caixa 150 × 125 mm (f. 7 (amplada aproximada))
caixa 150/147 × 95/97 mm (f. 129)
caixa 157/160 × 105 mm (f. 56)
Hand diverses mans
Watermark mà amb flor de cinc pètals amb lletres “G S´´ a la palma (quaderns 1, 3, 7, 14, etc.)
altres paper sense filigrana (quadern 6)
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc per algunes figures no copiades
Altres: sense cap mena de decoració (a tot el volum)
Other features Justificació: en alguns folis es veuen restes d’unes caixes marcades amb punta de plom, avui gairebé imperceptible; fins i tot en folis on no es distingeix cap mena de justificació l’escriptura respectant uns marges més o menys regulars; a tot arreu les línies de la justificació segueixen l'esquema 13 de Derolez (p.e. f. 21)
Justificació: 6è pautat tabeliònic, paper de classe diferent, sense filigrana (quadern 6)
Justificació: a punta de plom (ff. 122-158v)
Justificació: a tinta (a les taules dels signes)
Justificació: sense línies de guia per a l’escriptura, llevat dels ff. 34v-35r
Justificació: el text català amb les taules cobreix tota la superfície d’escriptura disponible
Perforacions: rodones i menudes assenyalant totes les línies fonamentals de la justificació, situades a prop del tall als ff. 122-158; als folis anteriors no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Condition volum en bon estat de conservació, amb una foliació moderna a llapis sense errors; manca un foli entre l’1 i el 2 (del qual roman un taló sense foliar) i entre aquests dos folis s’ha encartat un bocí de paper posterior, foliat 1bis, on amb lletra posterior s’anotà el títol del volum: “Arithmetica´´. Estan mutilats els ff. 23-24 i són en blanc els folis de guarda inicials i final i els ff. 1v, 6r-v, 24v, 29v, 30r-v, 31r-v. 33v, 43v, 63r-v, 82r, 83v, 105v-206r, 121r, 125v, 130v, 131r, 135v, 146v, 148v, 155v i 158r-v
Binding : del s. XVIII, en pergamí sobre cartó, amb quatre nervis i decoracions daurades als entrenervis i al teixell, que és de pell marró clara i està distribuït entre el segon i tercer entrenervis; en el primer entrenervi “71´´ i al quart (peu del llom) “S.C.´´, al tercer en una etiqueta de paper amb numerador de tinta “162´´; talls tintats de groc
Previous owners Eulàlia Setantí   (segons Miquel Rosell el manuscrit podria haver pertangut a la família Setanti)
Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir  
Associated persons Anotacions de: Antoni Mallorquí, notari reial Barcelona
Note acèfal. Amb proves de ploma, assaigs cal·ligràfics i anotacions posteriors aprofitant els espais en blanc als ff. 82v (on es repeteix cinc cops amb lleugeres variants el text “Es ueritat que yo anthoni malorqui notari real de barcalona | vingui a comonicar ab lo molt honorable mossen domingo monros | ciutada dela present ciutat y ab la molt honorable y virtuosa sora. | marguarida muller del molt magnanim Sor don march Sor | de la vila de vinsa enlos compta[t]s de Rossello y de etc.´´ i una vegada “Capbreu de les Rendes dels preveres dela present | vila de villa franqua que comença lo primer del mes de | abril del any .1520. e finira lo derrer del mes de | mars del any .1521. he vense per temps de vn any´´), 114 (on es copia dues vegades el primer text del f. 82v), 120 (on s’esmenta l’any 1532 i L’Empordà: “A 23 de octobre de .1532. vingui del ampurda e coman (i el mes) axi matex | fare memoria de la faena que ab la ajuda de ihesuchrist fare…´´), 131v (amb una breu prova de ploma) i 159 (on es copia cinc vegades amb alguna variació: “Al molt magnifich y bonamich deman vos de merce doneu a la honorable virtuosa Sra. dona Joana de Muncada quoranta sinch liures per Comuna rebuda del señor don miquel de Cardona lo qual magnanim es´´). Segons Duran la major part de les anotacions són de mà del notari real de Barcelona Antoni Mallorquí, qui apareix citat als ff. 82v i 114). Els ff. 1r, 83r (en part), 101v, 106v, 120v, 121v, 131v, 144v inicialment en blanc, estan coberts per operacions aritmètiques.

Rosell, 1937: 118 diu que manca un foli entre els actuals 58-59, però no hem pogut confirmar-ho).

La qualitat del paper i el plegat dificulten la identificació de les filigranes. Els ff. 56-66 són de paper diferent, més petit i amb les barbes conservades.

Textos en castellà:

[f. 122v rúbr.] Regla para los signos enla luna obrar.
[Texto] Estando la luna enlos signos que son lamados [sic] virgo. cancer: piscis | taurus: demandar dizen los astrologos alguna dueña o amjga | por que es tyempo convenible segun astronomia estando la lu[na] | en sagitario / libra / gemjnis / y enel leon gracia de señor | […]d o iusticia / Aries / Scorpius / Capricornus / aquarius quando | estuuieron en la luna mediana mente te responderan.
Notes: transcrivim la totalidat del text.

[f. 124v] aries | taurus | geminis | cancer | leo| virgo | libra | escor | sagi | capricornus | aquarius picis || Comprar tierras o posseciones [sic] | m | b | m |b |b | i |m | b | m | m | m |b | i [expl. ] […] ar qualquier manera [a]rmas | b | m | i |m | b | m | m | b | b | i | b |m. Notes: sense rúbrica, però li correspondria la mateixa que a les taules catalanes precedents.
References Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 240-1
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 12, 16, 118-9
Internal Description Number of texts: 4