Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2159
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call Number 9
Copied 1501 - 1600 (Massó)   
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: VIII + 9-99 + I (foliació moderna a llapis; el plegat de les guardes cinquena a vuitena no ha estat retallat)ff.: VIII + 9-81 + 1-19 + I (foliació que comptava separadament les dues obres)
Collation 14/3 25/4 (el text segueix bé) 3-88 94/5; no seguim la col·lació a partir del f. 82 (segona obra i segona part del volum) en estar aquests fulls en estat delicat i no ésser clara la posició del centre del plec; volum amb reclams a cada pàgina
Size pàgina 142 × 103 mm (f. 9)
Hand dues mans, una per a cada obra
Watermark motiu de mal distingir (al centre del marge superior)
Pictorial Elements sense decoració
State pauta tabeliònica, dos plecs verticals, sense senyal per a l'horitzontal; sense línies de guia per als renglons; considerem la primera línia escrita; no es veuen perforacions
Condition acèfal, manquen els ff. 1-8; els tres darrers folis estan molt deteriorats per efectes de la corrossió de la tinta. Restes d'una antiga foliació en xifres aràbigues, contemporània a la còpia
Binding mitja pasta, amb talls vermells, els plans decorats amb paper d'aigües, el llom en colors marronosos
Previous owners Joan Seguí, Canonge   (f. 82: “Est Jo. saguini”)
Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)   1902 ad quem
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana   ( 9olim 5olim 6) 1902 a quo
Note volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Cada obra duia numeració independent, que ara va acompanyada d'una altra moderna i general; als dos primers folis de guardes hi ha anotacions sobre el contingut del manuscrit. Encara que Alós-Moner parlava d'una relligadura de mitja pasta i de dos ms. el LV amb els Cent noms de Déu i el LXIV amb les Hores, el volum actualment és un de sol, tot i mantenint aquell tipus de relligadura i no pas dos com va descriure Alós-Moner. La tercera guarda té escrit: “Manuscrito del siglo XIV [sic] muy raro; pues los opúsculos que contiene no se sabe existan tal como aqui se leen”. A la quarta guarda hi ha una altra nota: “Los Cent Noms de Deu y las horas de Madona Santa Maria Escrits en vers elemosi per lo Ylluminat Beato Ramon Llull”
References Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 94 , n. 762-3
Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 79 i 80 , n. LV i LXIV
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d20
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 220-1
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 349
Internal Description Number of texts: 2