Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2143
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Cod. Hisp. (Cat.) 128
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 179 (= I-XVIII + 1-161)
Collation 18/11 222 324 422 526 611/3t+9 724 813/10
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size relligadura 306 × 215 x 37 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 212 mm (f. 3)
caixa 202 × 110 mm (f. 3)
Hand humanística tardana
Watermark cercles tres cercles amb una lluna en quart creixent, el del mig amb les lletres “I A” (que tenen al mig un bonet de tres puntes) (semblant a Briquet 3261, València: 1555 i Briquet 3262, València: 1555, var. Alexandrie: 1555)
Pictorial Elements Altres: sense decoració, tot escrit a una sola tinta
Other features Justificació: pautat tabeliònic, marca les línies horitzontals i verticals bàsiques de la caixa d’escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o de vegades trepitjada
Perforacions: sense perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: signatures de quadern poc visibles, al marge inferior a l’angle interior, alguna, com la “b” del quadern tercer retallada
Condition bon estat de conservació en general, tot i la tinta corrosiva que impedeix llegir el text en certs folis. Folis amb brutícia, taca d’humitat que afecta sobretot el marge superior i algun forat per bibliòfag. Presenta diverses foliacions: folis I-IV numerats modernament a tinta en romans; ff. V-XVIII, de la mateixa mà, continua en llapis; ff. 1-49 doble foliació, ambdues a ploma i en xifres aràbigues una més antiga i l’altra més moderna; la més moderna continua foliant 50-106 a ploma, i, a partir del f. 107 es continua la foliació a llapis. Són en blanc els ff. Iv-IIr, IIIv-XVIIIv, 2v, 8v, 12v, 14v, 29v, 3r-v, 40v, 42v, 44v, 46v, 54v, 62v, 64r-v, 74r-v, 78v i 106v-161v; només 106 folis són escrits
Binding pell marró fosc sobre fusta, amb cabotes o bollons als plans anterior i posterior; manquen el de l’angle inferior esquerre de la coberta i el de l’angle superior esquerre de la contracoberta. Duia sivelles per tancar el manuscrit, de les quals resten els forats dels claus. La decoració de la pell és d’estil gòtic, on un mateix ferro ornamental (anelles formant una cadena) es repeteix, en els plans, dins de quatre marcs rectangulars filetejats. El segon marc, dels cinc que es veuen (comptant des de l’exterior cap a l’interior), no té aquesta decoració, només una espècie de fulla o flor gravada a les cantonades
History of volume Adquirit 1873-07
Previous owners Barcelona: Arxiu de la Seca   (Estrada Rius 2012, 383-4)
Associated persons Firma signen, autentificant els documents: Pere Joan Garau, notari
Firma ,: Pau Gomar, notari
Firma i: Miquel Benet i Gilabert, notari
Altres ; mentre que a diversos folis figura com a “testis”: Jeroni Antic Canyelles, notari
Note es veuen proves de ploma contemporànies a la còpia i notes marginals de diverses mans. A l’interior de la coberta anterior, anotat a llapis al marge inferior i centrat “Div. p. 154”. A l’interior de la coberta posterior, proves de ploma i l’anotació “hoc est translatum Bene | fideliter sumptum”. Dins de la capsa en què es guarda el manuscrit hi ha també una carpeta de cartó dins de la qual es guarden dos fragments de paper que es van trobar dins del manuscrit. Anotació a l’angle superior extern de la carpeta, feta a llapis: “Signatur: Cod. hisp. 128 | Prot. Nr.: 5972”. El primer fragment, en què es llegeix text en català, fou trobat entre els ff. 73 i 74 (“Vorgefunden zwischen f. 73 und f. 74”); el segon, tot en llatí, entre els folis 80 i 81 (“Vorgefunden zwischen f. 80 und f. 81”). Al primer, que mesura 156 x 114 mm, es llegeix: “[…] se li commina fer en força de (l. 3) | volent li quedia [sic] salvo (l. 4, algunes paraules tatxades), peteix y pot competir pera recobrar | quantitat ab la sentencia que esp | e Do. Causa de Suppo son Novuien | lliuras set sous y hu- | Las quals sian soltas qua | tura de Oristany, | tro dira”. Al segon fragment, que mesura 105 x 26 mm: “Hoc est Exemplum Bene et fideliter | Baro sumptum a quodam alio exemplo | in pergameneo scripto thenori[..] hujus | modi”. Al llom hi ha restes d’una etiqueta de paper blanc, en la qual hi havia escrit el títol del volum ara il·legible (segons Perarnau, sembla llegir-se a una segona línia “…concedi…”). Sota el tercer nervi del llom, hi ha una etiqueta de la biblioteca amb l’actual signatura afegida a ploma (“Cod. Hisp. | 128”). Quan Perarnau veié el volum, segons escriu l’any 1991, la coberta era desenganxada del llom. El volum fou restaurat el 2010, com hem de deduir per una etiqueta enganxada dins de la capsa on es guarda el volum, en la que diu: “IBR Nr. 5972 | Jahr: 2010”. Una etiqueta també enganxada dins de la capsa, referent a recomanacions de conservació, duu la data “8. Dezember 2010”. Segons Estrada (2012: 383) es tracta d'un volum que aplega el trasllat notarial de diversos documents relatius a la Seca de Barcelona.
Internet http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002105/images/ vist 2015-04-20
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Tractat a: Estrada Rius (2012), La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a la Corona d'Aragó 383-4
Tractat a: Perarnau i Espelt (1991), “Una còpia del Llibre de privilegis de la CECA de Barcelona”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Internal Description Number of texts: 7