Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1981
Authors Miquel Viñes
Titles Requesta
Date escrit: 1464-07-07
Text Type Prosa
Subjects POESIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial d.II.15
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)   
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)   
1462 a quo   
ID no. of specific copy cnum 1449 BITECA
Location ff. 10-11v
Incipits - Explicits rubr.: [10] Requeste feta per lo venerable en mjquell viñes com adefenedor delles generalitats dell principat de cathalunya
text: P2er en Guillem dela bruna mercader dela ciutat debarchinona esobre cullidor dels drets del general e Generalitats del principat de Cathalunya lo qual fonch trames enla present ciutat de vich per los magnifichs deputats de cathalunya en lo mes de mag proppessat foren fetes les requestes ... [11v] … dela present esser feta carta publica vna e moltes […]
colofó: fujt tradita presens copia die sabbati inter nonam et decimam computata .vij. julij annj [MCCCC] lxiiij
Note l'anotació del transcriptor ens informa sobre la velocitat de la còpia: una hora ha costat reproduir tres pàgines i unes vuit línies en una escriptura molt aèria i ràpida