Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1895
Authors Jácome Ruiz
Titles Flor de les lleis
Obra dels alcaïds i dels jutges
Date traduït: 1290 - 1310
escrit: 1201 - 1290 [?]
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note és probablement aquesta obra la que figura amb el títol de Libre de Joysis a l'inventari del Rei Martí i que començava “Libre del Ordonament. Tots los plets se poden partir en .viiij. termens” i acabava “delittis contestacione”
Subjects Castella-Lleó (regne)
DRET
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 66.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 66.1.1
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 419 , n. 32
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  2367
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 17
Copied 1301 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 2830 BITECA
Location ff. xxviv-xlii
Incipits - Explicits rubr.: [xxviv] Aquesta es obra dels alcayts & dels iutges qui deuen iutyar
prol.: E5Sta obra es citada flors de les leys e es entrada en carrera als pleyts ... es obra especialment a obs dels iutges
tit.: liber primus titulus primus
índex: E2Sta obra se partex en .xx.vij. titols & dins ests titols contenen se .c.l. leys com se siguen ... [xxviii] … nax meynspreament de la dignitat lex .ij.a
text: S2enyer encara uos sia uiyare que aquels qui an plets ... [xlii] … E axi complex la suma que es dada sobrel deute algun que es dit en lati accio personalis
colofó: Expliciunt Flores legum


Copy 2 BITECA  manid  1823
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/865
Copied 1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 1321 BITECA
Location ff. 29-76
Title Flors de les leys
Incipits - Explicits rubr.: [29] Obra dels alcayts e dels jutges que deuen jutgar
prol.: E7sta obra es triada flors de les leys ... e es obra especialment a obs dels jutges
índex: E2sta obra se parteix en xxvij titols ... [33] … Queynes coses deu fer lo iutge per co[m]plir la suma
text: [33v] S6eyner comense que can deuetz oyr los pleyts per guardar la honor ... [76] … E aixi compleyx la sentencia que es dada sobrel dente alcun que es dit en lati accio personalis


Copy 3 BITECA  manid  1022
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1216
Copied 1391 - 1450 Ramon de Planas     
ID no. of specific copy cnum 1322 BITECA
Location ff. 50ra-58va i 59va-63va
Incipits - Explicits rubr.: [50ra] Obra de vessayl dels alcayits e dels jutges com deuen vsar
pream.: [50rb] A3questa obra es triada qui es appelada flors de leys ... e es sobra tots en especial guardadora als jutges
índex: A2questa obra se parteix en xxvij. titols ... [51vb] … Quines coses deu fer lo jutya per complir la summa
tit.: titulus primus lex .j.a
text: S3enyor comença que quant que quant [sic.] que deuets oir los plets ... [58va] … despuys no ho pot reuocar sino proua que ho dix per errada axj
text: [59va] A3questes son les coses que deuen jurar los testimonis ... [63va] … E axj complex la sentencja qui es dada sobre lo deute alcun qui es dit en lati actio personalis
Condition incomplet
Note manquen les lleis 2-3 del títol xviii i la resta fins al títol 20 complet. Al marge una nota indica: “falten titols del 18 al 22 i part del 18” i de fet han quedat en blanc part del f. 58v i el recto del f. 59, com si el seu original tingués una llacuna


Copy 4 BITECA  manid  1014
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-2
Copied 1401 - 1450 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 4223 BITECA
Location ff. lxvijv-cvj
Incipits - Explicits rubr.: [lxvijv] hobra de vassal dels alcayts e dels jutges que deuen jutiar
índex: aquesta obra es triada flors de leys e entrada en carrera de plets ... [lxxjv] … Quines coses deu fer lo jutge per complir la sentencia
text: [lxxij] Con lo senyor deu hoyr los calmans [sic] de lurs questions no follonament ... [cvj] … la sentencia que es dada sobre lo deute alcu quees dita en lati acno personaljs