Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1880
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number T.97* (3)
Title of volume “[…] DE | CATA | LUÑA
Imprint 1510-11-02
Jaume de Vingles
Barthomeu Aguilar
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + 2 ff. + 7 ff. + 34 (= 20 + 14) ff. + altres obres + III
Collation a-c6 d8 A6 B8
Size pàgina 305 × 210 mm (f. a ij) caixa 230 × 155 mm
Font gòtica de tres mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition sense foliació antiga impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
Note Colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data: “Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en | la present obra stampats qui han sguart al bon orde de la justi | cia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Catha | lunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Barto | meu aguilar librater del general del principat de Cathalunya | A dos del mes de Noembre Lany Mil cinchcentes e deu. | Cum priuilegio”
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 214 , n. 481