Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1799
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call Number Hansdchriften-Sammlung:: Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Title Certes ordinacions quel senyor Rey feu stant en la taula dacordar personalment
Ordinacions de armades reials de mar
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)   
1359 - 1400 (Bertini)   
1301 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 124 (= I + 1-7 prel. + 1-111 + 3 + I) (foliació moderna)ff.: I + 1 + 1-7 prel. + i-cx + 1 + 4 + I (fol. antiga)
Collation 16 2-812 910 1012 116/7-9
Page Layout 2 columnes (f. iii)1 columnes (al cos del volum)22 línies (f. vi)
Size relligadura 225 × 150 mm (pla anterior)
pàgina 220 × 145 mm (f. vi)
caixa 134 × 78 mm (f. vi)
Hand gòtica cursiva molt regular, amb alguns trets de bastarda de la primera meitat del s. XV (ff. 1-4 i i-cx; tot el manuscrit sembla de la mateixa mà) (Beltran)
Watermark carro amb dues rodes i els radis en creu (a tot el volum) (semblant a Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470. Idèntica al tipus BITECA 067006)
Pictorial Elements Caplletra inicial de quatre unitats de pauta, a tinta blava amb decoració vermella i filigrana geomètrica a ploma pels marges, en tinta blava i vermella
Caplletres: la resta de caplletres ocupen dues unitats de pauta, alternen blau i vermell amb decoració més senzilla en el color complementari
Rúbriques en vermell, encapçalades per un calderó blau
Calderons calderons blaus i vermells alternant a les entrades de la taula
Altres: en els llocs on el manuscrit contè enumeracions, alternen les inicials blaves i vermelles
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: segons l’esquema més senzill per a textos a una columna (Derolez 13) i sense línies de guia visibles per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: a prop dels talls, es veuen restes de les perforacions rodones i menudes que assenyalen les línies fonamentals de la justificació
Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior del foli, sense decorar
Signatures: restes de signatures de quadern numèriques (1-4/+) al plec de la taula i a la resta alfanumèriques en tinta vermella (a1-a6/+) a l’angle inf. extern del recto a la primera part del quadern, fetes amb números molt petits, i a la segona part del bifoli central, una creu molt menuda només el primer foli. Errades a les signatures: Al quadern “f” la “+” que assenya-la l’inici de la segona part del plec sembla una “f”. El f. lxxxviiij, primer de la segona part del quadern “j” duu la signatura “j6” que està esmenada per la mateixa mà i tinta en “+”, el foli següent duu la “+” que assenyalaria l’inici de la segona part del quadern, tatxada. Aquest error s’ha produït perquè s’ha passat de quaderns de 6 bifolis a un quinió i la mà que posava les signaturas no s’ha adonat. Les signatures alfanumèriques duen els números en xifres aràbigues, llevat del “5” que s’escriu “v”
Condition La part foliada originalment en xifres romanes i tinta vermella té també una foliació posterior a tinta fosca, en guarismes, que arriba fins al 111; la resta de folis estan sense numerar. El foli inicial i final són de papers contemporanis a la restauració del volum (1913) són en blanc, a més dels ff. 5, 6 i 7 prel. (entre la taula i el text) i tres folis finals del volum. S'han perdut els tres folis finals de l'onzè quadern, originàriament en blanc. Exemplar en molt bon estat de conservació, tot i que té algunes taques i alguns túnels de corcs que no afecten el text. Són en blanc el foli de guarda anterior i els ff. 5-7v preliminars, el 111 i els quatre finals. No hi ha errades ni a la foliació original ni a la posterior (s. XVII?).
Binding Restaurada al 1912. Com que el volum es troba protegit actualment (09/2015) per una funda de cartó no hem pogut examinar la relligadura, de pell marró sobre fusta i amb els talls tintats de groc
Previous owners Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458] ?   (foli de guardes antic: “Rex Alfonsus”, de mà posterior)
János Zsámboky, erudit   1584 ad quem (ex libris: firma de "J. Sambucj" al peu de la taula, al f. 1r)
Associated persons Restaurador: Kraelitz Beer, restaurador (anotació al f. I inicial s/n, afegit quan es va restaurar el volum: “Dorsum voluminis restauratum est | mense Octori a. 1912”)
Note G. M. Bertini proposava datar-lo 1359 a quo - 1400, però conté disposicions promulgades al s. XV, la més tardana al 1431.

Aquest manuscrit és còpia d’un que hi havia a Barcelona a la Taula d’armar, i que era del s. XIV, com testimonia la nota del f. ijv: Aço son les ordinacions de armades | Reyals de mar e es aquest libre dela | taula Reyal darmar de Barchinona dela | qual es scriua fferrer de magarola | Scriua del senyor Rey".

Als ff. lxvv i lxviii hi ha les autentificacions, de mà posterior, signades pel secretari reial Didacus Garcie que confirmen l’autenticitat dels documents transcrits, car s’han comprovat amb els conservats a l’Arxiu de Barcelona.

Al peu del foli de guarda antic preliminar a llapis: “323 N. CCXXXIV ol. Phil. 203”. Al verso de l’actual foli final del volum, a tinta vermella s’anotà el que podria ser una indicació del nombre d’elements decoratius presents al volum: “latras CCCCCxxxiij” i al peu “CCCCC […] parafs CC”, tal vegada destinades a computar el preu a pagar al caplletrador.

Les caixes del f. iij són les del volum, no s’ha pautat per a encabir les dues columnes amb els inicis dels evangelis: 125 x 97, 40.18.40 mm. Les inicials queden fora de la pauta (no traçada, espai ocupat per l’escriptura).

No es veuen anotacions de lectura als marges.

Fins a cert punt de la còpia s'hi troben anotacions, d'una lletra diferent, segons les quals s'ha pres nota d'aquella disposició del registre secret del Rei, això, juntament amb la “Nota prèvia” del f. xcviiij, sembla reforçar la imatge de què es tracta d'una còpia de primera mà, que procediria de la cancelleria del Magnànim, tal com suggeriex la nota de possessió.

Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067006.html# vist 2015-09-09
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Kraft (1957), Codices Vindoboneses Hispanici. A Catalog of the Spanish, Portuguese, and Catalan Manuscripts in the Austrian National Library in Vienna 56
Tractat a: Bertini (1942), “Notizie di alcuni manoscritti ispanici della National Bibliotecke di Vienna”, Studi e Ricerche Ispaniche 89
Catalogat a: Österreichische Nationalbibliothek (1864-68), Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Biblioteca Palatina Vindobonensi asservatorum
Internal Description Number of texts: 20