Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1709
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1021 | Antic R.L. 32 -catàleg- R. 3. 8 -llom-
Title B. Raymundi | Lulli | Lib. Demonstra|tionum
Copied 1401 - 1450   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 167 (= I + 1-191) (sense comptar els folis que manquen el volum té 167 ff.)
Collation 1-188 198 (aquest en paper) 206 21-248 251; sense reclams visibles, cosa per la qual una mà moderna, a llapis, ha indicat al peu del foli el núm. que correspon a cada quadern, ometent el IX i el XV, que manquen; el XIX ha estat substituït per un plec de paper en blanc
Page Layout 2 columnes36 línies (f. 3ra)
Size pàgina 275 × 204 mm (f. 3)
caixa 202 × 143 mm
columna 202 × 65 mm (f. 3ra)
Hand gòtica monacal (Galmés)
Pictorial Elements al foli 1 hi ha una caplletra de quatre unitats de pauta en blau i vermell, amb orla en tres colors, la resta de les caplletres de dues unitats de pauta són en vermell i violeta o en blau i vermell (com els calderons), les rúbriques van en vermell i hi ha tocs en vermell en algunes majúscules
State justificació a punta seca, amb la primera línia en blanc; línies de guia per als renglons essent visible als marges d'alguns folis un règim complet de perforacions
Condition manquen els ff. 65-72, 113-120 i 145-152 i el f. 190 és en blanc; hi ha una llacuna abans del f. 191. El primer i el darrer folis de guardes van enganxats a la coberta. Disposa d'una foliació moderna a llapis, amb xifres aràbigues i una antiga en romanes a ploma
Binding pergamí flexible, cobertes interiors reforçades amb fulls de pergamí i paper, algun cobert d'escritura llatina, coberta amb dos cordills per tancar el volum; talls tintats de vermell
Previous owners Pere Florensa   1491-03-20 (price: 3 ducats) (f. de guardes final: “Aquest libre es den pere florenca conpprat per en pere florenca al canto de la gouernacio a la porta l'apotacari costa [?]”; “A xx de març ay 1491 conprj lo present libre dema del coredor dela cort qui·s ueni [?] a porta del apotacarj per tres ducats […] es den pere florença est de propia ma”; “A xx de març any 1491 conprj yo pere florenca lo present libre de ma del corredor de la cort venjes fora cort al ca[rrer] [?] del apotacari questa al canto de les cors de la gouernacjo”)
Note al f. 1 prel. hom afegí en cursiva l'índex de l'obra
References Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 139 , n. 1021
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 136-7
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 171 , n. XVI
Tractat a: Llull et al. (1930), Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits xv-xvi , n. Ms. F
Internal Description Number of texts: 1