Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1699
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 280 | Antic 21-1-1 | Antic 2-1-2 | Antic 278 | Antic B-vii segons catàleg
Title Llibre de contemplacio
Anonimo | Llibre dela contemplacio de Deu | tot Poderos y dela Creacio del mon
Copied 1351 [?] - 1450 [?]   
Writing surface Paper gruixut
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 288 (= I + 1-287)
Collation 11 24 32/6 4-2512 266/5; reclams horitzontals, centrats i sense decorar, al quadern cinquè, al f. 26 que és el primer del plec, es veu al marge inferior la lletra “a”, que sembla una signatura de quadern, però no es torna a trobar cap altre en tot el volum; fons de quadern en pergamí per reforçar els plecs
Page Layout 2 columnes (ff. 1r-v i 6-285v) 42 línies (f. 7r)
Size pàgina 390 × 282 mm (f. 7)
caixa 278 × 193 mm
Hand semi-gòtica (ed.)
Watermark carro de dues rodes amb radis en aspa (a tot el volum,) (Briquet 3527, Perpinyà: 1412, var. Grossetoo: 1413, Lucca: 1415-28, Holanda: 1416, Forez: 1416-20, Hongria: 1423, Genova: 1428-30, Perpinyà: 1432, Utrecht: 1439, Napoli: 1439-40)
Pictorial Elements rúbriques en vermell; calderons i caplletres alternant blau i vermell, aquestes darreres amb decoració del color complementari; a l'inici del text -f. 6r- hi ha una gran caplletra de sis unitats de pauta, però sense decoració; les que obren els llibres són de quatre unitats de pauta; al començament de cada paràgraf de text també hi ha petites inicials en blau i vermell
State justificació a punta seca que delimita els marges de la columna i de la pàgina, però no les línies de guia per als renglons, primera línia escrita i senyals de deu perforacions rodones assenyalant totes les línies, les verticals molt a prop del tall
Condition volum en perfecte estat de conservació, llevat dels primers folis, potser ara desordenat, car podria ser que l'actual foli 1 s'hagués de situar abans del f. 6, que és on comença el text. Sense proves de ploma ni notes de lectura, ni agressions d'insectes; es troben algunes esmenes del copista al text i afegits d'oblits als marges. Hi havia una foliació posterior a la còpia, feta a ploma i en xifres romanes, potser al s. XVaprofitada a l'índex, substituïda per una de moderna a llapis quan no es pot veure. Són en blanc els ff. Iv de guardes prel., 2r-v i els ff. 286-287v del final
Binding en pergamí flexible, dels segles XVII-XVIII, despresa del llom
Associated MSS/editions manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Note índex en dos bifolis, fet pel mateix copista. Tot i que el mateix copista numerava les fulles, la foliació que porta fou afegida per una mà posterior. Els primers tres folis inicials del manuscrit i del quaternió exterior, que degueren romandre en blanc i es perderen, provocant el desordre que ara trobem en els plecs inicials. Aquest manuscrit està copiat amb el mateix paper que els de Mainz
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:358-9
Torras i Bages (1935-36), La Tradició catalana 1, llibre II, cap. 2, IV:314-44
Llull et al. (1906-14), Libre de contemplació en Déu escrit a Mallorca & transladat darabic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits 349-54 (transcriu un fragm.) , n. Ms. B
Internal Description Number of texts: 2