Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1692
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de demostracions
Date escrit: 1274 ca.
escrit: 1274 - 1276 (Llull DB)
escrit: Mallorca (illa / illes) 1274 - 1276 (Fidora et al.)
escrit: 1274 - 1278 (Pring-Mill)
Text Type Prosa
Associated Works texid 2470 Desconegut, Libre de demostracions
Subjects FILOSOFIA MORAL
RELIGIÓ
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.4
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 139-40 , n. 6
Editat a: Llull et al. (1930), Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits 3-599
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1731
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. 62
Copied 1301 - 1350 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 2024 BITECA
Location ff. 1ra-125vb
Incipits - Explicits acc.: [1ra] D2Eus glorios alt eccellent sobre tots horaments [sic] ... qui es .ia. branca dela art de atrobar ueritat
tit.: Del prolec.
prol.: C3On luma entenjment sia meyns preat ... [1rb] … pus alt pusca en est libre son entenjment
rubr.: [1va] Comensa lo primer libre enloqual se proua que lentenjment apossibilitat con per necessaries rahons entena los articles dela santa fe catholica
text: S2Erta cosa es e manifesta que error mils es mortificada e destruida ... [125vb] … uenga atal [com]pliment que per tot lo mon sia [hon]rat e loat e e conegut nostre senyor [ihesu] crist quj es uer hom e deu


Copy 2 BITECA  manid  1709
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat 1021
Copied 1401 - 1450   
ID no. of specific copy cnum 1020 BITECA
Location ff. Ira + 1ra-191va
Title libre de demostracions que es una brancha de la art d atrobar veritat, f. 1
Incipits - Explicits índex: [Ira] De bonea, granea, en cartes x[iv] ... [Iv] … Deles quatre questions generals .clxxxx.
rubr.: [1ra] Deus glorios alt excellent sobre totz honraments digne de molt magnificada uirtut ... Comensa aquest libre de demostracions qui es .i.a brancha dela art de atrobar ueritat
tit.: Del prolec
prol.: C4On lentenjment huma sia menyspreat ... con pusca entendre los articles per rahons necessaries
tit.: De la Diuisio daquest libre
intr.: A2questa brancha es departida en .iiij. libres ... [1vb] … coue que hom leu com pus alt pusca en est libre son entenjment
tit.: Comensa lo primer libre en lo qual se proua que lentenjment a possibilita \t/ com per necessaries rahons enten en los articles de la sancta fe catholica
text: C2erta cosa es e manifesta que error mjls es mortificada e destroida ab rahons necessaries que ab fe ... [191va] … uenga a tal compliment que per tot lo mon sia honrat e loat e conegut nostre senyor Jesuchrist qui es uer hom e deu. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria ihseuchristi. Laus tibi sit christe quem liber explicit iste. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat
Condition incomplet
Note manquen folis a l'interior del text


Copy 3 BITECA  manid  2123
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. (Cat.) 53
Copied 1401 - 1450 (Perarnau)   
1351 - 1450 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 2030 BITECA
Location ff. 1ra-227vb
Incipits - Explicits acc.: [1ra] Deus glorios alt e eccellent sobre tots honraments ... Qui es .ja. brancha dela art de atrobar ueritat
prol.: Del prolech. C3Om luma entenjment sia menys preat ... [1va] … pus alt pusca en este libre son entenjment
rubr.: Comença lo primer libre ... los articles dela sancta fe catoljca
text: [1va] C3Erta cosa es e manifesta que error mils es mortificade ... [227vb] … e conegut nostre senyor Jhesu christ qui es uer hom e deu


Copy 4 BITECA  manid  2220
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca Causa Pia
Copied Menorca ([?]), 1663 Gabriel Rotger     
ID no. of specific copy cnum 2305 BITECA


Copy 5 BITECA  manid  2221
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca Causa Pia 9
Copied 1701 - 1800   
ID no. of specific copy cnum 2306 BITECA
Location pp. 1-512
Incipits - Explicits acc.: [1] Deus glorios, alt, excellent sobre tots
prol.: Del prolech. Com l'enteniment huma sia meynspreat
text: [512] … e conegut nostre Senyor Jesuchrist que es ver hom e Deus. Amen
Condition incomplet
Note manquen els núms. 314-9 del darrer capítol