Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1683
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de l'orde de cavalleria
Llibre de cavalleria
Date escrit: 1275 - 1281
escrit: 1274 - 1276 (Pring-Mill)
escrit: Mallorca (illa / illes) 1274 - 1276 (Fidora et al.)
Text Type Prosa
Subjects CAVALLERIA
LITERATURA
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.5
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 140 , n. 7
Editat a: Llull et al. (1988), Llibre de l’orde de cavalleria
Editat a: “El Libre del Orde de Cavaylaria de Ramon Lull. Edición crítica y estudio literario”, (1956)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:185
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:527-45
Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 201-47
Editat a: Llull et al. (1879), Libre del orde de Cavayleria compost a Miramar de Mallorca per Mestre Ramon Llull IV-XXXIII
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  5156
City, library and call number Firenze  Biblioteca Medicea Laurenziana Ashburnham: Ms. 1246
ID no. of specific copy cnum 12656 BITECA
Location ff. 2-108v


Copy 2 BITECA  manid  1696
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 267
Copied 1301 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 997 BITECA
Location f. 1r-v
Incipits - Explicits rubr.: [1] de ço que signifiquen la nes [sic] que fou donades a cavaller
text: tot ço que lo preuere vest per cantar la missa ha alguna significança quis cove ab son ofici e com ofici de clergue e ofici de Jeshucrist se convenguen per ço orde de cavalleria ... [1v] … qui esta […]
Condition incomplet
Note rúbrica en molt mal estat de conservació; abans d'aquest capítol l'anterior és fragmentari


Copy 3 BITECA  manid  1655
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès III
Copied 1301 - 1500   
1401 - 1500 (Riquer)   
ID no. of specific copy cnum 999 BITECA
Location ff. 40-65
Title Libre de cauayleria den Lull
Condition incomplet
Note Lletra del segle XV


Copy 4 BITECA  manid  2145
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Fons del Gran Priorat de Jerusalem. Sec. II, armari 32, lligall 12, sign. 692
Copied 1401 - 1415 (J. Alturo)   
ID no. of specific copy cnum 2096 BITECA
Location ff. 1-8v
Incipits - Explicits text: [1] Cavaller […] si aquests cauallers […] la regla e […] del ofici ... [8v] … sens iusticia aquel caualler que fa si mateix […]
Condition incomplet i molt fragmentari
Note Perarnau no l'esmenta


Copy 5 BITECA  manid  1459
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 12
Copied 1401 - 1450 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 998 BITECA
Location ff. ira-xxixva
Incipits - Explicits rubr.: [ira] Deu honrat glorios qui sots conpliment ... comença aquest libre qui es del orde de cauaylaria
tit.: Incipit prologus
prol.: P5Er significança de les .vii. planetes qui son corsos celestials ... [iiivb] … per ço que a les uagades liga e recort lorda de cauaylaria
tit.: Del começament de cauayllaria
text: D2Efalli caritat leyaltat iusticia en lo mon ... [xxixva] … del libre del orde de cauaylaria. lo qual es fenit a gloria e a benediccio de nostre senyor deus
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo
colofó: Huic scriptori sit gratia neumatatis almi. Juuet et faciat impleri quod utile fiat
Note una mà posterior ha corregit entre línies alguna mancança del text


Copy 6 BITECA  manid  2245
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Convent dels Franciscans 9 (March, 4)
Copied 1601 - 1700   
1501 a quo - 1620 ad quem (anotació a llapis al f. 2 de guardes) Pere Ribot     
ID no. of specific copy cnum 2363 BITECA
Location ff. 4-22v
Incipits - Explicits acc.: [4] Deus honrat, glorios qui sou compliment de tots bens ... comensa aquest libre qui es orde de Caualleria
rubr.: Prolech
prol.: P3Er significatio dels .vij. planets qui son cossos celestials ... [5v] … per tal que ala vegada lije e recort lorde de Caualleria
rubr.: Dela primera part qui es començament de Caualleria
text: DEffelli lealtat caritat iusticia e veritat en lo mon ... [22v] … E per que no tenim a parlar del libre qui es del orde de Caualleria, lo qual es finit a gloria e benedictio de nostre Senyor Deu. Amen


Copy 7 BITECA  manid  2172
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Col·legi Major de la Sapiència lligall 7/5
Copied 1701 - 1800 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 2471 BITECA
Location ff. 1-19 (Perarnau)


Copy 8 BITECA  manid  2744
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat 1070
Copied 1701 - 1800   
ID no. of specific copy cnum 6859 BITECA
Location ff. 10v-95v
Incipits - Explicits tit.: [10v] Libre del Orde de Cavaylerie
acc.: Deu honrat glorios, qui sots Compliment de tots bens ... comensa aquest Libre, que es del Orde de Cavaylerie
rubr.: Prolec
prol.: Per significanse de les set Planetes, qui son cossos celestials ... [17v] … e saviament e ordonade dona e representa aquest Libre al molt noble Rey è à tote le gran Cort, e sofferì, que tot Cavayler, qui am esser en Orde de Cavaylerie lo pusca traslatar, per sò que à les vegades lige e record lorde de Cavaylerie
tit.: [18v] Part 1. Del Comensament de Cavaylerie
text: 1. Defalli caritat, leyaltat, justicie, è veritat en lo mon: comensà enemistat ... [95v] … qui es del Orde de Clerecie, per aysò parlam tant breument del Libre del orde de Cavaylerie: lo qual es fenit a glorie è à benediccio de nostre Senyor Deus
Associated MSS and editions manid 2172 MS: Ciutat de Mallorca: Col. Sapiència, lligall 7/5. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281., [?]
Note amb la traducció castellana confrontada. Als ff. 1v-10 hi ha escrita una “Advertencia previa al Lector. Este libro de la Orden de Caballeria hace muchos años que está como escondido en la Bibliotheca de el Colegio de nuestra Se¤ora de la sapiencia de esta Ciudad de Palma. Es el £nico exemplar de que se tiene noticia; pues su conocimiento aun no llego al exquisito cuidado del esclarecido Ivo Salzinger”. als ff. 96v-106v unes “Notas al Libro de la Orden de Caballeria del B. Raymundo Lulio”