Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1680
Authors Ramon Llull
Titles Llibre d'intenció
Llibre de primera i segona intenció
Date escrit: 1276 - 1283 (Llull DB)
escrit: Ciutat de Mallorca 1276 - 1283 (Fidora et al.)
escrit: Montpellier 1276 - 1283 (Fidora et al.)
escrit: 1282 - 1287 (Perarnau)
escrit: 1283 [?] (Pring-Mill)
Text Type Prosa
Associated Works texid 11444 Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500
texid 2642 Desconegut, Consectari de quatre virtuts, escrit 1401 - 1500
Note un exemplar a la biblioteca del rei Martí
Subjects RELIGIÓ
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.17
Editat a: Llull et al. (2013), Llibre d'intenció
Editat a: Ripoll Perelló (2012), “Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull”, 250-366
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 146 , n. 19
Tractat en: Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 35-36 , n. 32
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:188-9
Editat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits 1-66
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 453 , n. 280
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 1:307-80
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 18


Copy 1 BITECA  manid  1655
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès III
Copied 1301 - 1500   
1401 - 1500 (Riquer)   
ID no. of specific copy cnum 989 BITECA
Location ff. 2-38v
Title Libre de intenció


Copy 2 BITECA  manid  1337
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 159
Copied 1301 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 982 BITECA
Location ff. 1-49v (fol. mod.)ff. j-xxxxviiijv (fol. ant.)
Incipits - Explicits pream.: [1] [C]4onsiderant Jaent en mon lit fuy remenbrant lo mon com es entorbat stament per priuacio de vera jntencio ... [2] … en human coratge ab desliberacio de franch arbitre en justifficat remenbrar voler e entendre
text: [A]3mable fill Intencio es obra de enteniment e de voluntat quis mou a donar compliment a la ... [49v] … longament feruentment justament tement conaxent e amant deu amen


Copy 3 BITECA  manid  1414
City, library and call number Roma  Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi 1/18
Copied 1325-08-01 (f. 50)   
1313 a quo - 1400   
ID no. of specific copy cnum 985 BITECA
Location ff. 1-34
Incipits - Explicits rubr.: [1] Aquest libre quj primer \se/ seguex es de primere e segona jntencio (…) .xxx. Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: Primo de ffe ... [1v] … segons sentencia de sancta mara esglesia
acc.: D3eu intelligible e amable ... en la altesa e honor que li coue
prol.: Del preambol. Considerant e jahent en mon lit ... [2] … en justificat remembrament voler e entendra
text: A2mable fill entencio es obra de entenjment e de uolentat ... [34v] … tement conexent e amant nostre senyor deus. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii


Copy 4 BITECA  manid  1627
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Capitular 16/55
Copied València, 1336 a quo - 1400 [?]   
ID no. of specific copy cnum 983 BITECA
Location ff. 57-105
Title libre de intencio
Incipits - Explicits índex: [57] De entencio
acc.: [58v] Deus intelligible e amable infinidament
text: Un homenet no conegut pobre de uirtuts e de amichs indigne per colpes e peccats
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii


Copy 5 BITECA  manid  1713
City, library and call number Vaticano (Città del)  Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 9443
Copied 1341 - 1360 ca.   
ID no. of specific copy cnum 12655 BITECA
Location f. 128
Condition fragment


Copy 6 BITECA  manid  1631
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat 1025
Copied 1351 - 1400 (Bonner)   
1301 - 1310 (catàleg)   
1391 - 1410 (García Pastor)   
ID no. of specific copy cnum 984 BITECA
Location ff. 94v-117
Incipits - Explicits rubr.: [94v] Aquest libre qui apres se segeyx es de primera e de segona jntencio lo qual feu maestre Ramon […] mallorques / Lo qual libre es departit en .v. parts ço es assaber / Diuisio Deu / Creatio / Jncarnatio / Temptatio En la qual part de temptatio ha .xxx. Robriques ho .xxx. capitols los quals son aquests
índex: Primo de ffe | De esperansa ... De cauallers | De poble
acc.: [95] Deus jntelligible e amable jnfinjdament .j. homenet no conegut pobre de virtuts e damichs ... en est mon en la altesa e honor que li coue
rubr.: Del proambol
prol.: C3Onsiderant e jaent en mon lit ... de franch arbitre en justificat remembrament uoler e entendre
tit.: Diujsio
text: A3mable fill entencio es obra de entenjment ... [117] … e longament e feruentment e justament tement conexent en amar deu
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Amen
Note obra desordenada. Al f. 117 dibuixos d'una mà posterior. Damunt la rúbrica hi ha una taca de tinta que no permet llegir bé el text a través de la reproducció digital
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits x-xi , n. Ms. D


Copy 7 BITECA  manid  5079
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. 61 (b)
Copied 1401 - 1420 (ff. 78-151, segons Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 986 BITECA
Location ff. 83ra-98vb
Incipits - Explicits acc.: [83ra] Deus jntelligible e amable jnfinidament .jo. homenet non conogut [sic] pobre de virtuts ede amics jndigne per colpas epechats fa an vostra virtut aquest libre de jntencion al sev amat filh per tal que jntencion per gracia vostra landres ab vos conoyser. [sic] amar honrar e serujr e vostra jntencio sia an aquest mon e en laltre ... e honor que lj couen amen
rubr.: Del prolech. I. Cappitol.
prol.: [c]3onsiderant jasent en mon lit fuy menbrat Con lomon es en torbat stament ... [83rb] … en justifficat remenbrat voller e entendre
text: [a]2mable filh Jntencion es hobra de jntenjment ... [98vb] … per so que ab ton entendement [sic] ne sapias entendre e an ta volontat amar so que deu ha hordonat en lo […]
Condition incomplet
Language Copy català provençalitzat


Copy 8 BITECA  manid  2291
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 102-V2-1/3
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 988 BITECA
Location ff. 1-40
Incipits - Explicits índex: [1ra] De entencio | De deu ... [2] … Qui ha bona intencio ha totes escuses
acc.: [2v] Deus intellegible e amable ... en la altea e honor queli [sic] coue
tit.: E del prolech
prol.: C3onsiderant e iaent en mon lit ... en iustificat membrar uoler e entendre
tit.: [3] De la diuisio \dintençio/ Captol [sic] .i.
text: A3Mable fill entencio es obra de enteniment e de uoluntat ... [40] … tement conexent e amant deu et caetera
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen


Copy 9 BITECA  manid  1692
City, library and call number London  The British Library Add. 16432
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 990 BITECA
Location ff. 2-16
Incipits - Explicits acc.: [2] Aquest libre primer quis saguex es de primera e sagona Jntencio lo qual libre es depertit en sinch parts ... les quals tres virtuts teologals son donades per lo sant spirit als christians en la hora del Babtisme ab tanta efficacia que ell crega fermament. Deo gracias Amen Amen amen
tit.: [2] Deu Jntelligible e amable Jnfinidament hun homanet no conagut pobre de virtuts e de amichs ... e la altea e honor que li coue
pream.: Del Preambol. C7Onsiderant e Jahent en mon lit fuy membrant com lo mon es ... en Justificat remenbradament voler e entendre
text: [2v] A4mable fill entencio es obra de enteniment e de voluntat ... [16] … tement e conaxent e amant nostre senyor Deus. Amen. Deo deo deo gracias gracias gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit semper laus gloria xristo Amen. qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Amen. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii , n. Ms. U


Copy 10 BITECA  manid  2737
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu Històric Municipal Llabrés 27
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)   
1450 ca (Seguí)   
ID no. of specific copy cnum 9911 BITECA
Location ff. 55-61v
Incipits - Explicits text: [55] gile e amable que tu gloriable. Tant es fill de deu digne de esser conegut ... [61v] … e adeus e als senys spirituals quj son amables e affermables per la primera jntencio e pus nobles
Condition acèfal i fragmentari
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 88-94 , n. 32


Copy 11 BITECA  manid  1691
City, library and call number Kraków  Biblioteka Jagiellońska Ms. Hisp. Qu. 63
Copied 1451 - 1525 (Mahiques)   
ID no. of specific copy cnum 987 BITECA
Location ff. 1-27v
Incipits - Explicits rubr.: [1] [A]2Quest libre qui primer se seguex es de primera segona jntencio. lo qual es departit en /v/ parts so es asseber diuisio deo creatio / Encarnacio / temptacio / En la qual part de ch [sic] temptacio a /xxx/ Rubriques e xxx/ Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: [1ra] Primo de fe ... [1rb] … ha sguart a deu axi com a alta e clare maiestat per que coue esser aibrat per los angels e sants
índex: [1v] Jtem aquestes virtuts /iij/ teologals solament son donades els christians e donades lo sant sperit en lo babtisma ... sententia de sancta mara sglesia
rubr.: [2v] [.]2 En jntelligible e amable jnfinidement hun homenet no conegut pobre de virtuts e t de amichs jn digne per culpes e peccats ab vostre virtut aquest libre de jntencio per gracia vostra lendres en vos conexer e amar honrar seruir e beneyr e Nostra jntensio sie en est mont en la altesa de honor que lj coue
pream.: C3Onsiderant : e jahent en mon llit fuy membrant com lo mon es ten torbat stement e priuatio de vera jntentio ... [3] … e deuota e ordonade jntencio fortificade e hun coratge ab deliberatio de franch artibre en justificat remembrament uoler e entendre
text: A2mable fill Entencio es obre de entenjment e de voluntat quis mou adonar compliment ala cose desigade ... [27v] … ab aquella / ordinatio va hom de virtuts contra vicis souinalment / longuament feruentment / justament tement / e conaxent / e amant nostre Senyor deus amen | Deo gratias
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii


Copy 12 BITECA  manid  1693
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Societat Arqueològica Lul·liana Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca)
Copied Vilafranca del Penedés, 1458-01-25   
ID no. of specific copy cnum 991 BITECA
Location ff. 128rb-139rb
Incipits - Explicits acc.: [128rb] Deus entellegible e amable ... en l'altre e honor que li coue amen
tit.: Del prolech i Capitol
prol.: C7onsiderant jaent en mon lit ... voler e entendre
rubr.: [128va] De la dijusio de jntencio. Capitol ij
text: A7mable fill jntencio es obra de entenjment ... [139rb] … tement conaxent e amant deu
colofó: Sit laus et gloria Christo. Amen. Ffuit perfectus anno MCCCCLVIII. Deo gracias
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xi-xii , n. Ms. O


Copy 13 BITECA  manid  2158
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat sense signatura
Copied 1502   
1491 - 1510 (Obrador)   
ID no. of specific copy cnum 2139 BITECA
Location ff. 1v-64v
Incipits - Explicits invoc.: [1v] Jhesus xps. Maria salus any 1502
rubr.: Aquest libra qui primer sa saguex es de primera e segona jntencio lo qual es departit en sinch parts so es a saber diuisio deu, creacio, encarnacio, temptacio en la qual part de temptacio a trenta rubricas o trenta capitols los quals son aquests quissaguexe
text: [64v] … tement e conaxent e amant nostra Senyor deus amen


Copy 14 BITECA  manid  2115
City, library and call number Halle  Universitätsbibliothek YC 8o 9
Copied 1576 [?] - 1625 [?]   
ID no. of specific copy cnum 2475 BITECA
Location ff. 1-47
Incipits - Explicits rubr.: [1] Llibre en el qual se tracte de la Intencio Compost en vulgar per lo illuminat doctor Ramon Lull
intr.: Deu intelligible, e amable enfinidament, vn homenet no conegut, pobre de virtuts e de amichs, indigne per culpes ... e vostra intencio sia en aquest mon en la altesa, e honor que li conuè
rubr.: Preambol
pream.: Considerant, e iaent en mon llit fuy considerant com lo mon es en tant torbat estament, per priuatio de vera intentio ... [2] … en vn coratge ab desliberacio de franch arbitre en iustificat recordar, et entendre
rubr.: Capitol 1
text: Amable fill, intentio es obra de enteniment, e de voluntat, quins mou a donar compliment a la cosa desitjada ... [47] … longameent, feruentment, iustament, tement, e conaxent, e amant nostre Sor Deu. Amen


Copy 15 BITECA  manid  1694
City, library and call number Vaticano (Città del)  Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. lat. 10036
Copied Ciutat de Mallorca [?], 1615 - 1617 (Galmés)   
ID no. of specific copy cnum 2077 BITECA
Location ff. 48v-70 (fol. mod.)ff. 45v-67 (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [48v] Jhesus christ Maria salus Any .1502.
rubr.: Aquest libra qui primer sa saguex / es deprimera e segona intencio lo qual es depertit en sinc parts so es a saber Diuisio, Deu, creatio, \incarnacio,/ temptacio, en la qual part de temptacio a trenta rubricas, o trenta Capitols los quals son aquests quis saguexan
índex: Primo de fe | desperança | de caritat ... [49] … li son donades en la hora del batisma les quals li dona lo sant sperit ab tanta de efficacia que si ell fermament creu e moria de present volaria en paradis sens altra mitga segons sentencia de sancta mara sglesia
intr.: Deu entellegibbla e amabbla ... e honor que li conue
rubr.: Del proamboll
prol.: Considerant e iaent ... [49v] … arbitra en justifficat ramambrament, e entendra
text: Amabbla fill jntencio es obra de enteniment e de voluntat quins mou a donar compliment a la cosa desigada ... [70] … e conaxent e amant nostro señor Deu. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii


Copy 16 BITECA  manid  2163
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca Pública de l'Estat 1001
Copied 1623-01-16   
ID no. of specific copy cnum 2151 BITECA
Location ff. 1-46v
Incipits - Explicits rubr.: [1] Liber celeberrimj, ac doctissimj virj martyris Beati Raymundy Lulli eiusde vulgari sermone scriptus
acc.: Deu intelligible, e amable ... è honor que li conve
tit.: Del Preanbol
prol.: Considerant è jaent en mon lit ... [2] … en justificat recordar, et entendre
tit.: Que cosa sia intencio
text: Amable fill, intencio es obra de enteniment ... [46v] … tement, è conexent, è amant nostre Senyor Deu Amen
colofó: Finis 11 Jan. 1623
Note a la rúbrica inicial, la paraula “Beati” ha estat ratllada


Copy 17 BITECA  manid  2127
City, library and call number Santander  Menéndez y Pelayo M-283
Copied 1644   
ID no. of specific copy cnum 2470 BITECA
Location ff. 379-403v
Incipits - Explicits acc.: [379] Deu intelligible e amable ... li conue
rubr.: Compost per lo Doctor illuminat y Martyr Ramon Lull
prol.: Del Prolech. Conciderant e jahent en mon llit ... [379v] … l'entendra
rubr.: Que cosa sia Entencio.
text: Amable fill ... [403v] … deurien qui forment usar e con […]
Condition incomplet
Note acaba a la rúbrica 19 “De infaels”


Copy 18 BITECA  manid  2293
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Codices Latinorum Monacensis: Clm. 10589
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)   
ID no. of specific copy cnum 2477 BITECA
Location ff. 54ra-85vb
Incipits - Explicits rubr.: [54ra] Aquest libre qui Primer Se Seguex es de Primera y Segona intensio lo qual es departit en .v. Parts So es a Sabuer Deuisio, Deu, creacio, encarnacio temptacio. en la qual Part de temptacio ha .xxx. rubricas, o .xxx. Capitols los quals Son en lo ultim de est libre
acc.: [55ra] Deu intelligible e amable infinidament un homenet no conegut ... en la altesa e honor que li conue
tit.: Del Preambol
prol.: C2onsiderant e iaient en mon llit ... [55va] … en iustificat remembrament. uoler. e. entendre
text: Amable fil. intensio es obra de enteniment ... [85vb] … axi Com alta e Clara magestat, per que Conve esser adorat per los angels e sancts