Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1679
Authors Ramon Llull
Titles Llibre d'home
Date escrit: Ciutat de Mallorca 1300-11
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
LITERATURA
References Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.47
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 179-80 , n. 94
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:196
Editat a: Llull et al. (1950), Libre de Home. Libre de ànima racional. Libre dels àngels 1-159
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1689
City, library and call number London  The British Library Add. 16431
Copied Mallorca (regne), 1401 - 1500 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 980 BITECA
Location ff. 4-79 + 99v-121 (Beltran (fol. mod.))
Incipits - Explicits rubr.: [4] Deus a vera leor. e per vera amor comensam aquest libra de home
prol.: C3Om sia cosa couinent que home sapia que es home ... [4v] … segons que darem eximpli en la sua fi
rubr.: De la diuisio de aquest libre
prol.: D2Epartit es aquest libre en tres parts ... pot esser compres tot lo esser de home
rubr.: Capitol qui mostra com lo cors del home es compost dels .iiij. elaments [sic]
text: C2Ors de home es compost dels .iiij. elaments ço es a saber .de foch. aer. aygua. e terra ... [79r] … qui no uol creure sobra \cos de natura/ les excellentias .e les \altes/ obres de deu. FFinida es aquesta segona part quj es de mort de home
epíleg: Deo gratias et uirginj Marie [La tersa part trobaras ala fi dequest libre] (afegit posteriorment)
rubr.: [99v] Assi comensa la tersa part del sobra dit libre del hom quj es de [oracio (ratllat)] la sua oracio la qual dona doctrina com ell sapia deu loar adorar benahir e pregar
text: A Deus fessam oracio per samor .e que nos perdo. A3Dor uso \senyor/ deu \meu/ en vostra essentia esser e natura e vnjtat aqui do e ... [121] … quj era desujat dela fi. ala qual la \uia/ creat deu
colofó: F3Inida es aquesta tersa part que es de oracio ... comanam aquest libre fet en lo mes de noembre en la ciutat de Mallorques en lany Mil ccc de la incarnatio de nostre senyor Ihesuchrist
Note en acabar el text del foli 79 una altra mà ha escrit: “la tersa part trobaras a la fi dequest libre”. Al verso del foli 4 (fol. mod.) una nota avisa que manca un capítol, copiat més endavant al f. x on, efectivament, es troba (lletra del rubricador). Una altra mà més cursiva, en una anotació feta al peu del foli informa que es tractarà de la mort al f. xxxviij


Copy 2 BITECA  manid  2157
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Societat Arqueològica Lul·liana 2
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 2491 BITECA
Location ff. 181-189
Incipits - Explicits tit.: [181] A deus facam oracio per samor e quens perdo
text: A3Or uos deus en uostra essencia, esser, natura e unitat ... [189] … adorat hauem deus enles sues dignitats proprietats e uirtuts
Condition fragment
Note Una mà posterior ha afegit: “aquesta adoresio de les dicnitats de deu a feta lo reuerent mestre remon lul”


Copy 3 BITECA  manid  1690
City, library and call number München  Bayerische Staatsbibliothek Cod. Hisp. (Cat.) 55
Copied Puig de Randa (colofó), 1401-02-01   
ID no. of specific copy cnum 981 BITECA
Location ff. 40ra-111rb
Incipits - Explicits acc.: [40ra] Deus a uostra laor e per vostra amor començam aquest libre de home
text: C4om sia coujnent cosa que home sapia que es home ... [111rb] … Al qual donam e comenam aquest libre fet en lo mes de Noembre en La Ciutat de Mallorques en lany de M.CCC. dela jncarnaçio de nostre senyor Jhesu Christ. Deo gracias
colofó: Acabat es lo libre de transladar e fo fet lo dit libre en lo puig de randa lo primer de febrer anno a natiuitate domjni .M.o Quadringentesimo primo. Benediccio et claritas ... Jn secula seculorum amen


Copy 4 BITECA  manid  1626
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa 102-V3-1
Copied València, 1441 - 1460 (Biblioteca)   
València [?], 1401 - 1500 (L. Pérez Martínez)   
ID no. of specific copy cnum 979 BITECA
Location ff. 1ra-48vb
Incipits - Explicits rubr.: [1ra] Deus a uostra lahor e per vostra amor comensam aquest libre de hom
text: C5om sia covinent cosa que home sapia ... [48vb] … desujat de la fi ala qual la creat deu
colofó: Ffenida es aquesta terça part qui es de oracio laors e pregaries E fenit es aquest libre de home qui es fet pera home per so que conega simatex honrar e beneyr a son poder nostre senyor deu alqual donam e comanam aquest libre fet en lo mes de noembre en ciutat de mallorques en lany de mill ccc de la incarnacio de nostre senyor deu jhesu Christ Amen. Deo gratias