Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1639
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call Number sense signatura | Antic 4
Title Ramon Lvll
LIBRE DE AMOR COMPOST PER Lo Jlluminat Dr. lo sacro y venerable Martyr Ramon Lull Mallorqui
Filosofia de Amor, Cant y Consilid e St. Remon
Copied Mallorca (illa / illes) ,  1401 - 1425 (ed. Rosselló)   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1 + 2-59
Collation 1-510 (el foli preliminar de guarda forma part del primer plec) 68
Page Layout 2 columnes (f. 6)34 línies (f. 6ra) 35 línies (f. 6rb)
Size pàgina 232 × 165 mm (f. 6)
caixa 170 × 112 mm
columna 170 × 55 mm
Hand gòtica d'una sola mà
Pictorial Elements Caplletra primera caplletra embotida en vermell, blau i blanc, amb preciosa decoració afiligranada en vermell i violeta que s'estén pel marge
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: blaves o vermelles amb decoració filigranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Altres: escut de la família Bacó en vermell i marró: dues creus vermelles unides en camp de plata sembrat d'arminis negres (f. I prel.)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: les línies fonamentals de la justificació arriben als marges i creuen el bifoli, sense línies de guia per als renglon
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen perforacions, deurien estar molt a prop del tall
Reclams: horitzontals, centrats i decorats dins d'una cartela i en vermell
Condition foliació original perduda per la cisalla del relligador. N'hi ha una altra de moderna, a llapis, que seguirem i que s'inicia al primer foli del volum, que tenia la funció de guarda, cosa per la qual divergeixen les foliacions d'alguns estudis, car uns compten des del primer foli de text (segon del ms.) i altres des del primer foli del volum. Es veuen alguns folis estripats, provocant la pèrdua de part del text (per exemple al f. 62a). L'escriptura està desgastada en alguns folis, dificultant la lectura del text
Binding en pergamí flexible, amb solapes; al pla anterior, a ploma, dibuix d'un tub de canó
Previous owners Bacó (família)   (coat of arms: S) (escut heràldic al f. 1: dues creus vermelles, unides, en camp sembrat d'arminis negres)
Palou (família)   (ed. de Rosselló se'l cita: “Desde hace muchos años, este notable é interesante códice se custodia en la librería de casa Palou de Comasema”; en aquesta casa el va veure Obrador)
Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil  
Note L'anterior signatura coincidia amb la del Cançoner d'Estanislau de K. Aguiló.

El manuscrit que va estar il·localitzable durant uns anys, va ser retornat a la institució el 2007 i des del 2008 es troba dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca on se'l coneix com a còdex sense signatura.

Té algunes anotacions marginals
References Facsímil: Microfilm del ms. olim 4 de la Societat Arqueològica Lul·liana (2003)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1960), “Arbre de Filosofia d'amor”, Obres essencials 23
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 91 , n. 748-50
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 179 , n. XXXIX
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d17
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 219
Internal Description Number of texts: 3