Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1635
City and Library Oxford Corpus Christi College Library and Archive
Collection: Call Number ms. 244 | Antic Ms.CCC. B. 244 | Antic C. 4. 3.
Copied England (nació) ,  1455-03-07 d. - 1500 (colofó del Testamentum)   
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + i-ix prel. + 1-135 + I
Collation 11 2-88 9-1014 1112 122 1312 1410 15-1612 175
Page Layout 2 columnes74 línies (f. irb) 66 línies (f. 49rb) 65 línies (f. 85rb)
Size relligadura 420 × 302 mm (pla anterior)
pàgina 402 × 260 mm (f. i, primera unitat)
caixa 325 × 210 mm (f. i)
columna 325 × 98/86 mm (f. i)
intercolumni 325 × 16 mm (f. i)
pàgina 410 × 285 mm (f. 9 antic)
caixa 320 × 211 mm (f. 9 antic)
columna 320 × 97/99 mm (f. 9 antic)
320 × 17 mm (f. 9 antic)
pàgina 407 × 282 mm (f. 49 tercera unitat)
caixa 328 × 211 mm (f. 49)
columna 328 × 101/94 mm (f. 49)
intercolumni 328 × 21 mm (f. 49)
pàgina 407 × 282 mm (f. 85)
caixa 321 × 205 mm (f. 85)
columna 321 × 94/92 mm (f. 85)
intercolumni 321 × 21 mm (f. 85)
Hand diverses mans, la part copiada per la primera mà és una gòtica arrodonida i acurada i té rúbriques i caplletres en vermell, essent les inicials ornamentades en blau i vermell; la part copiada per la segona mà no té rúbriques i es una lletra pròpia d’àmbits cancellerescos que podria procedir de Portugal, la tercera podria ser portuguesa
Watermark anell amb diamant i flor
anell amb flor (f. 58)
corona amb lletres (f. 9)
Pictorial Elements Caplletres: inicials d’1 UP, alternen blau i vermell (f. i prel., primera unitat codicològica)
Calderons alternen blau i vermell (f. i prel., primera unitat codicològica)
Rúbriques sense rúbriques (f. i prel., primera unitat codicològica)
Altres: (f. iv prel., primera unitat codicològica)
Altres: sense decoració (ff. ii-ix prel., segona unitat codicològica)
Il·lustració a l’inici dels capítols hi ha espais en blanc d’un nombre variable de línies (11 o més) destinats a il·lustracions que no es van executar (l’espai, però, fou pautat pel copista), al peu d’alguns folis (p. e. f. 55) dibuixos senzills geomètrics relatius al text (ff. 1-83, tercera unitat codicològica)
Caplletres: caplletres en blau amb decoració senzilla cal·ligràfica en vermell, de 2 UP; inicials a l’interior dels paràgrafs alternant blau i vermell, algunes amb un toc del color complementari (vermell o blau) (ff. 1-83, tercera unitat codicològica)
Tocs de color vermell en algunes majúscules (ff. 1-83, tercera unitat codicològica)
Rúbriques en vermell (ff. 1-83, tercera unitat codicològica)
Calderons en vermell (ff. 1-83, tercera unitat codicològica)
Altres: desaparèixen les caplletres i les r
briques, trobem espais en blanc per a les caplletres amb lletres de guia i es mantenen tocs de vermell i alguna inicial vermella a l’interior del text, així com calderons i ús de la tinta vermella als diagrames (a partir del f. 45v)

Caplletres: algunes majúscules i detalls dels gràfics en vermell (o vermell, blau i verd aquests darrers, el verd pot procedir d’un blau deteriorat) (ff. ff. 84a-b-c, quarta unitat codicològica)
Calderons en vermell (ff. ff. 84a-b-c, quarta unitat codicològica)
Rúbriques no en té (ff. ff. 84a-b-c, quarta unitat codicològica)
Other features Justificació: sembla a punta de plom, no es distingeix gaire pel deteriorament del suport (f. i, primera unitat codicològica)
Justificació: sanguina (ff. 1-48)
Pautat: amb línies de guia per als renglons, de les quals només les dues primeres i les dues darreres traspassen l’intercolumni i travessen tot el foli horitzontalment, distribució de les línies de pauta segons el model 26 de Derolez (ff. 1-48)
Pautat: a punta seca, aparentment, sense línies de guia per als renglons (a la resta del volum)
Perforacions: no es veuen, estarien situades a prop dels talls (primera i segona unitats codicològiques)
Perforacions: fetes amb un punxó des del recto, situades al marge inferior vertical, no es veuen les horitzontals (tercera unitat codicològica, visibles al f. 79)
Ús de la primera línia de la pauta: no es pot dir si es tracta de primera línia escrita o en blanc, per l'estat del suport, la considerem escrita per a les mides (f. i, primera unitat)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (f. 79)
Reclams: horitzontals situats a la dreta del marge inferior
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition en molts folis s'han perdut fragments de text; del f. 135 només roman la part superior, fixada sobre un full de pergamí; no estan numerats els ff. 50-51, 58, 71 i 75; entre els ff. 55-56 n'hi ha un altre numerat a llapis com a f. 57, encara que també hi ha un f. 57 al seu lloc corresponent; de la mateixa manera, als ff. 65, 67 i 84 segueixen respectivament els ff. 65*, 67* i 84bis-84ter; errors de foliació: 78 (en lloc de 79). Volum en bon estat, restaurat fa temps amb afegits de paper, els marges dels folis no han estat igualats al relligar. Pergamí i paper bruts, amb taques d’humitati brutícia, en algun punt força ennegrits pels marges
Binding moderna, en pergamí sobre cartó fort; llom sense nervis
Associated Texts Conté ff. 1-81: texid 2138 Pseudo-Ramon Llull, Testamentum llatí
Conté ff. 81vb-82ra: texid 2527 Pseudo-Ramon Llull, Cantilena llatí
Conté ff. 81vb-82ra: texid 5588 Desconegut, Glosa Cantilenae Raymundi llatí
Conté ff. 82rb-vb: texid 11440 Pseudo-Ramon Llull, Aphorismi llatí
Conté ff. 83-85: texid 11449 Pseudo-Ramon Llull, Alphabeta varia llatí
Conté ff. 85-124v: texid 2132 Desconegut, Liber de secretis naturae seu de quinta essentia llatí
Conté ff. 125-126: texid 11450 Pseudo-Ramon Llull, Ars conversionis Mercurii et Saturni in aurum et conservationis humani corporis llatí
Conté ff. 127-133v: texid 11451 Pseudo-Ramon Llull, Compendium animae transmutationis metallorum llatí
Conté ff. 133v-136: texid 11452 Pseudo-Ramon Llull, Liber lapidarii llatí
Note Volum format per tres unitats codicològiques. Primera unitat codicològica: f. 1. Segona unitat: ff. ii-ix (segon quadern). Tercera unitat: ff. 1-83. Quarta unitat: ff. 84a-b-c. Cinquena unitat ff. 85-135. Al peu del foli 1 hi ha una anotació en llatí que fa referència al nombre de folis (“Quaterni 14 folia 136”). Quadern 9è: comencen a aparèixer folis de paper. El bifoli 6 del plec és un bocí de pergamí encartat que amb una banda duu unes anotacions i a la següent un diagrama, té el bifoli interior i l'exterior de pergamí. Quadern 10: el bifoli 6 d'aquest quadern és un bocí de pergamí, amb un diagrama a l’anterior i anotació al posterior, té el bifoli interior i l'exterior de pergamí; els bocins petits sense foliar. El quadern 12è és un bifoli encartat dins del volum. Els quaderns 11, 14 i 16 tenen el bifoli interior i l'exterior de pergamí i el quadern 15 només té el bifoli exterior de pergamí. El quadern 16 inclou una taula mòbil al f. 122v.

Volum amb anotacions marginals. Al capdemunt del llom hi ha una etiqueta de paper amb una antiga signatura “C. 4. 3”. Al marge superior del f. i hom anotà “Raymundi Testamentum | Nº 1711. 244. W. C. 4.3”; a l’angle superior intern “26 fols. | 1684” (aquesta darrera xifra amb tinta molt esvaïda). Es tracta d’un manuscrit amb alguns folis de paper molt malmesos que ara es troben encartats i fixats sobre fulls addicionals, amb en llatí escrits per mà cursiva diferent a la del text, que segons el catàleg seria de procedència portuguesa o espanyola, tot i incloure títols en anglès, mà que podria ser portugesa
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 244 de la Biblioteca Corpus Christi d'Oxford (2013)
Catalogat a: Thompson (2011), A Descriptive Catalogue of the Medieval Manuscripts of Corpus Christi College, Oxford. Western Manuscripts 126-8
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 592-600
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 28-32
Tractat a: Batista i Roca (1915-16), “Catàlech de les obres lulianes d'Oxford”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 326-9 , n. 6 (53)
Catalogat a: Coxe (1852), Catalogus codicum manuscriptorum qui in collegiis aulisque Oxoniensibus hodie adservantur
Internal Description Number of texts: 2