Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1599
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Jaume II, Rei de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de València
Date traduït: 1238 - 1446
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Associated Persons Revisor: Gabriel de Riusec (Misser) (Floruit 1482)
Subjects València (regne)
DRET
FURS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2820
City, library and call number València  Arxiu Històric Municipal caja 6 núm. antiguo 4
Copied València [?], 1446 a quo   
ID no. of specific copy cnum 9657 BITECA
Location ff. ira-lv + 3 s/n + lxiiij-clrb
Incipits - Explicits intitulatio: [ira] I32n dei nomine Nouerint vniuersi Quod Nos petrus dei gracia Rex Aragonum Sicilie
dispositio: jnuenentius jn Ciuitate et Regno valencie plura male trattata ... [clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis ... atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venerable Pare en christ don Garcia ... comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis ... illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij ... et clausi loco die et anno proximedictis


Copy 2 BITECA  manid  1601
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2-V-17 (a)
ID no. of specific copy cnum 840 BITECA
Location ff. ira-cclxvira [?] (fol. ant.)ff. 1ra-276ra [?] (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [i] Rubriques del rey en Jacme
tit.: [ira] En aquest libre son contenguts los furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de arago ... en la terça columpna dela primera carta. Comencen les rubriques del primer libre
índex: Del terme del regne e dela ciutat de valencia ... [14rb] … La jura que han a fer los moros / a .cclxvj cartes / en la primera columna. Finis. Deo gratias
tit.: [15ra] En lany de nostre senyor mil docents trentahuyt nou dies ala entrada de octubre pres lo senyor en Jacme per la gracia de deu Rey Darago la ciutat de Valencia
text: [C]16Omencament de sauiea si es la temor de deu ... [244ra] … Axi empero que si les franqueses seran atorgades o confermades per acte de cort sen ajuden e puxen ajudar e alegrar los dits singulars del dit braç per acte dela present cort. E si seran atorgades fora cort sen ajuden e sen alegren en la dita forma fora la cort
conf.: [q]3Uas quidem ordinationes et actus ego dictus secretarius et notarius publicus: ... [244rb] … et gabriele de palomar legum doctore victorum dominorum regum aragonum et nauarre consiliarijs ac pluribus alijs in numero copioso etcaetera
colofó: A honor laor e gloria de nostre senyor deu. E humil seruir dela sua sanctissima e infinida majestat. E a vtil dela cosa publica del insigne regne de valencia e dels singulars de aquell ... Copiats de bons originals: çoes del original de micer Gabriel de riucech: e per ell mateix comprobat ab lo primitiu original bullat del archiu dela sala del valencia migançant letra de molt eleta empremta: per lo humil Lambert palmart alamany. E vltra los dits furs hi ha alguns notables: e vtils actes de cort e prouisions reyals: son acabats de copiar dijous sanct quart dia de abril del any dela felicissima natiuitat de nostre senyor redemptor e saluador jesu crist. M. quatrecents huytantados: de que es stat inuentor e acuratissim sollicitador lo honorable e discret en Gabriel luys de arinyo notari e ciutada essent justicia dela ciutat de Ualencia en lo ciuil fins en suma de trescents sols. Deo gracias


Copy 3 BITECA  manid  1601
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2-V-17 (a)
ID no. of specific copy cnum 9631 BITECA
Location ff. iraprel.-cclxvira
Incipits - Explicits intr.: [ira] En aquest libre son contenguts los furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de arago als regnicols del regne de valencia ... Com manaments sien de dret honestament viure: en la terça columpna dela primera carta
rubr.: Comencen les rubriques del primer libre
índex: Del terme del regne e dela ciutat de valencia rubrica primera en la primera carta en la quarta columpna: e te quatre capitols ... [xiiiirb prel.] … La jura que han a fer los moros /a .cclxvj. cartes / en la primera columpna. Finis. Deo gracias
rubr.: [ira] En lany de nostre senyor mil docents trentahuyt nou dies ala entrada de octubre pres lo senyor en Jacme per la gracia de deu Rey Darago la ciutat de Ualencia
text: [C]15Omencament de sauiea [sic] si es la temor de deu. Et naturalment lo deuem temer e amar ... [cclxvira] … la tua anima vaja en aquell logar on los cans giten e fan son stercol. La iura que han a fer los moros. Ille / jlle / alledi / le / ille / lla / illesu / huma / hamel / cusmach / hua / misach. Deo gracias