Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1551
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sentència reial per causa de les turbacions passades
Corts de Barcelona (1481)
Date promulgat: Barcelona [?] 1481-11-05
Text Type ProsaLlei o estatut (real)
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  2544
City, library and call number La Seu d'Urgell  Biblioteca Capitular 2045
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)   
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])   
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)   
ID no. of specific copy cnum 4077 BITECA
Location ff. 207va-214va (fol. moderna)ff. ccviij-[ccxiiiij] (fol. antiga)
Incipits - Explicits acc.: [207va] Los Noms de nostre Senyor Ihesu Christ E dela Humil e gloriossa mare ssua Humilment jnuocats
text: N4os don fferrando etc. Vist lo poder anostre Magestat per la Cort general en la pressent Ciutat conuocada ... [214va] … que aquells fossen proprio motu o A suplicacio deles parts


Copy 2 BITECA  manid  1039
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial d.II.12
Copied 1481 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 775 BITECA
Location ff. 239-245v
Incipits - Explicits acc.: [239] Los noms de nostre senyor Jhesuchrist e dela humil gloriosa mare sua humilmen Jnuocats
intr.: NOS don fferrando etc. vist lo poder a nostra Magestat per la cort general en la present Ciutat conuocada que de present en aquella se celebra atribuint en e sobre los Jnteressos e differencies que eren e son de part a part prouenjnts per causa deles passades turbacions del principat de Cathalunya lo qual poder a nos per la dita Cort atribujt es del tenor seguent
pream.: La cort general del principat de Cathalunya conuocada e la qual apresent se celebra per la Magestat del Senyor .Rey. en la Ciuatt de barchelona ha feta delliberacio que attes nos poden concordar los jnteressos particulars e differencies que son de part apart dins lo dit principat ... [239v] … statuhim e ordenam en e per la forma seguent
dispositio: PRimerament ateses les differencies que son peruengudes per causa deles dites turbacions sobre les alienacions jnpigneracions e ocupacions fetes ... [245v] … e atorgar aquells encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
execució: Lata fuit hoc ... alijs jn multitudine copiosa
Note segueixen uns folis en blanc (246-248) i entre els ff. 249-253v es transcriu un text que comença: “[a]3ccessit Mascaron ad omnipotens dei presentiam et ayt Creator (…) [f. 253v] benedictum fructum ventris tuj Expulso diabolo nobis hostende.. Amen”; el f. 254 també és en blanc i segueix una edició de les Constitucions de Catalunya, corts de 1493 (Barcelona, Rosenbach 1494)


Copy 3 BITECA  manid  1553
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Incunable, 39
ID no. of specific copy cnum 3762 BITECA
Location ff. 38-51 (fol. mod.)ff. 60-[73] (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [37] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barcelona / passant en acte de cort en virtut del poder donat a sa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
acc.: Los noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
salutatio: Nos don Ferrando etcaetera. Uist lo poder a nostra magestat per la cort general enla present ciutat conuocada ... [37v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C. i. Dela restitueio [sic] dels bens del patrimoni real
dispositio: Primerament atesses les diferrencies que son peruengudes per causa deles turbacions ... [49v] … Encara que aquells fossen propio motu o a supplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio per dictum serenissimum dominum Regem ... [51] … ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Note als ff. 50v-51v es transcriuen privilegis del rei Pere III (1354) i del rei Martí (1402) en llatí; el f. 52 és en blanc i probablement fou afegit pel relligador


Copy 4 BITECA  manid  1563
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Esp. 19 Fol (2)
ID no. of specific copy cnum 778 BITECA
Location ff. [A i]-[B iiij]
Incipits - Explicits rubr.: [[A i]] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don | Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant en acte de cort en virtut del poder donat a sa | magestat per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turbacions | passades
rubr.: [A ij] La sentencia donada per lo senyor Rey don Fer-|nando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turgacions | passades.
pream.: L4Os nons de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e glo|riosa mare sua humilment inuocats. Nos don Ferran|do &c. Uis lo poder a nostra magestat per la cort gene-|ral enla present ciutat conuocada: ... [A ijv] … la qual volem que haja força:e sia haguda per acte de cort. com | aquella que ab voluntat e consentiment de ladita cort se fa. Promulgam diem | declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patri-|moni real
text: Primerament atteses les differencies que son peruengudes per causa deles tur|bacions sobre les alienacions impigneracions e occupacions fetes de viles ca-|stells iuris diccions rendes e altres drets de nostre reyal patrimoni ... [Biiijr] … dels quals | quant a effecte de poder empatxar la dita exequucio [sic] nos addicam poder de fer o | atorgara quells. [sic] Encara que aquells fossen proprio motu o a supplicacio deles part
escat.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio redictum serenissimum dominum | Regem sedentem more solito in eius regali solio […] die videlicet lunae intitulato quinto mensis nouembris circa vn-|decimam horam ante meridiem eiusdem diei anno a natiuitate domini millesimo quadringen-|tesimo octuagesimo primo. Regnorumque suorum videlicet Sicilie […] … et aliorum tertio. Presentibus ad haec | protestibus egregijs Enrico auunculo et majordomo majore: ... Et in presenti mei signatura força fetes:secunda:Et vt eidem fides plenaria vbique | adhiebatur:ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonota|rius & notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum.


Copy 5 BITECA  manid  2212
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Incunable, 20 (1)
ID no. of specific copy cnum 777 BITECA
Location ff. 1-10 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [1] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
tit.: [2] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les diferencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
exordi: L7Os noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
intitulatio: Nos don Ferrando et caetera
intr.: Uist lo poder a nostra magestat per la cort general ... [2v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e perla forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patrimoni real
text: P4Rimerament atteses les diferencies que son peruengudes [amb signe d'abreviació damunt la primera “e”] per causa deles turbacions ... [10] … Encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaracio siue determinacio predictum serenissimum dominum Regem ... ego dictis Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum