Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1547
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Segona cort de Barcelona
Date celebració: Barcelona 1493
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Note Cort convocada a Barcelona el 10 d'abril de 1493 per al 7 de maig a Barcelona. La primera sessió es celebrà el dia proposat a la Col·legiata de Santa Anna de Barcelona i la darrera el dia 5 de novembre, duent-se a terme les sessions al Convent de Predicadors de Barcelona
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
References Tractat en: Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 46
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  2792
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris
ID no. of specific copy cnum 9477 BITECA
Location ff. 1-159
Incipits - Explicits text: [1] D2euen los deputats donar obra ab acabament ... [159] … per coronacio o nosses del señor Rey o desos Sucçessors pustal acte o festa se fahes dezça Mar


Copy 2 BITECA  manid  1557
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 9-VII-31 (3)
ID no. of specific copy cnum 769 BITECA
Location ff. 1-28 (fol. mod.)ff. 394-420 (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [1] Constitucions fetes per lo illustrissimo e serenis|simo senyor Rey don ferrando Rey de Castella | de Arago etc. enla segona cort de Cathalunya Celebrada en | Barcelona en lany Mil.cccclxxxxiij
intitulatio: I11N nomine domini nostri Je|sucristi. Pateat vniuersis quod cum nos | ferdinandus dei gratia Rex castella | Aragonum Legionis Sicilie Granate | Toleti. ... Marchio oristani Comesque Gociani
pream.: mandauissemus | curiam generalem Cathalanis pro exaltatione nostre regalis | dyadematis et pro bono statu principatus ... eorundem constituti|ones confirmationes actus ac capitula quedam fecimus edi|dimus et concessimus in hunc:qui sequitur modum
tit.: [1v] Del nombre qualitat offici e iurament dels | persones dela audiencia:e consell reyal ca.i.
text: [p]6Rimerament ordenam e statuim ab consentiment | e approbacio dela present cort que enla reyal au|diencia per nos sien elets vuit iuristes solen-|nes doctors o licenciats endrets canonich :o | ciuil cathalans ... [24] … et aliorum quintodecimo Granate autem secundo
conf.: S5ig num Ferdinandi dei gratia Regis ... [25v] … Qui omnes predicta omnia approbamus laudamus et confirmamus eisque assentimus nostrumque concennsum prestamus
subscr.: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt ... [26] … Franciscus franch fisci patronus
auten.: S5Ig num mei philippi clementis ... vbi corrigitur bullam nostram plumbeam.Jncurie .ij. Dominus Rex ex actis in dicta curia (…) omnes predicti firmarunt. Registrata
tit.: [26v] Taula deles presents constitucions:e capitols de cort
índex: Del nombre qualitat offici e iurament ... [28] … Que lo balle [sic] general qui vuy es puxa en sa absencia crear re|gent dit offici sens preiudici del qui vuy es loctinent seu. | ca. xxxiiii.
Note En curs de revisió


Copy 3 BITECA  manid  1558
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 9-VII-30
ID no. of specific copy cnum 770 BITECA
Location ff. a i-d viff. 1-28
Incipits - Explicits rubr.: [a i] Constitucions de Catalunya
rubr.: [a ii] Constitutiones fetes per lo illustrissimo e serenissimo senyor Rey don Ferrando Rey de Castella de Arago etc… En la segona cort de cathalunya Celebrada en Barcelona En lany Mil. CCCC. lxxxxiij.
salutatio: I10N nomine domini nostri Jesu-christi [primera línia en vermell]. Pateat vniuersis quia cum nos Ferdinandus dei gracia Rex Castelle Aragonum ... et Ceritanie Marchio oristani Comesque Gociani
intr.: mandauissemus curiam generalem Cathalanis pro exaltatione nostri Regalis ... Confirmationes Actus et Capitulaquedam fecimus: edidimus: et concessimus in hunc:qui sequitur modum
tit.: [a iiv] Del nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia e consell reyal. Capitol .j.
dispositio: P6Rimerament ordenam e statuim ab consentiment e approbacio dela present cort que en la reyal audiencia per nos sien elets vuyt iuristes solennes doctors o licenciats en drets canonich: o ciuil cathalans:e abils segons les constitucions de cathalunya ... [d iv] … ala dita cort lo dit donatiu atorga e statueix les constitucions capitols e altres coses per la dita cort suplicades ab les decretacions per sa excellencia fetes segons que de sus se contenen
tit.: Decretacio e iurament del senyor Rey
conf.: Q6Uasquidem constitutiones et confirmationes ac capitula supra decretationes nostras ... [d ii] … ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die quarto mensis Nouembris anno a natiuitate domini Millesimo quadragintesimo nonagesimo tertio. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicesimo sexto. Castelle et legionis vicesimo Aragonum et aliorum quintodecimo Granate autem secundo
subscr.: S6Ig [espai] num Ferdinandi dei gracia Regis castelle ... [d iiiv] … Qui omnes predicta omnia approbamus laudamus et firmamus eisque assentimus nostrum que consensum prestamus
conf.: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerun. Reuerendus Nobilis Magnifici et honorabilies Petrus de cardona episcopus vrgellensis ... Franciscus franch fisci patronus
auten.: S6Ig [espai] num mei philippi clementis serenissimo domini Regis predicti prothonotarij eiusque auctoritate ... et in signo domini Regis vbi corrigitur bullam nostram plumbeam. Jn curie .ij. Dominus Rex exactis (….) omnes predicti firmarunt. Registrata
tit.: [d iv] Taula deles presents constitucions: e capitols de cort
índex: D6El nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia. E consell Reyal. Capitol.j ... [d vv] … Que lo balle general qui vuy espuxa en sa absencia crear regent dit offici sens preiudici del qui vuy es loctinent seu. Cap. xxxiiij.
colofó: [d vi] Diuina sauente clementia Finitum et terminatum est hoc opusculum Constitutionum Jn Pricipalissima et Excellentissima ciuitate Barchinone Principatus Cathalonie. per Reuerendum magistrum Johannem Rosenbach alemanum de haydelberch. Sub anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimoquarto. Die vero .xiiij. Mensis Februarij


Copy 4 BITECA  manid  1559
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 754/1
ID no. of specific copy cnum 771 BITECA
Location ff. 2-28
Incipits - Explicits rubr.: [2] Constitucions fetes per lo illustrissimo e serenissimo senyor Rey don Ferrando Rey de Castella de Arago etc. En la segona cort de cathalunya Celebrada en Barcelona En lany Mil.CCCC.lxxxxiij.
intr.: I10N nomine domini nostri iesuchristi. Pateat vniuersis quia cum nos Ferdinandus dei gracia Rex Castelle (…) Comesque Gociani mandauissemus curiam generalem Cathalonis [sic] ... De consilio apbrobatione [sic] et concessu eorundem Constitutiones Confirmationes Actus et Capitula quedam fecimus: edidimus et concessimus in hunc quisequitur modum
rubr.: [2v] Del nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia e consel reyal. Capitol .j.
dispositio: P6Rimerament ordenam e statuim ab consentiment eapprobacio dela present cort que en la reyal audiencia per nos sien elets vuyt iuristes solenns [sic] doctors o licenciats en drets canonich: o ciuil cathalans ... [24] … monesterij. sancte Anne ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die quarto mensis Nouembris anno a natiuitate domini Milesimo quadringentesimo nonagesimo tertio. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicesimo sexto. Castelle et legionis vicesimo Aragonum et aliorum quintodecimo Granate autem secundo
conf.: S6J [espai] num Ferdinandi dei gracia Regis castelle ... [25v] … assentimus nostrumque consensum prestamus
tit.: Testes sunt qui ad predicta presentes fuernnt [sic]
subscr.: Reuerendus Nobilis Magnifici et honorabiles Petrus de cardona episcopus vrgellensis ... Rex et omines predicti firmarunt. Registrata
tit.: [26] Taula deles presents constitucions: e capitols de cort
índex: D6El nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia: e consell Reyal. Capitol.j. ... [27v] … Que lo balle general que vuy es puxa en sa absencia crear regent dit offici sens periudici del qui vuy es loctinent seu. Ccpi. [sic] xxxiiij.
colofó: [28] Diuina fauente clementia Finitum et terminatum est hoc opusculum Constitutionum Jn Principalissima et Excellentissima ciuitate Barchinone Principatus Cathalonie. per Reuerendum magistrum Johannem Rosenbach alemanum de haydelberch. Sub anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto. Die vero .xxx.Mensis May. [marca de l'impresor]