Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1533
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles D'acte semblant tan virtuós
Date escrit: València 1474
Text Type Vers
Metrics [60.2 (Gd:11), p. 233=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…[60.2a (234:1), p. 206=] 10ï 10ï 10ï 10ï 4 10ï 10ï 10ï 10ï 4: abbacdeedc
Subjects POESIA
MARIOLOGIA
References Editat a: Fenollar et al. (2008), “D'acte semblant tan virtuos [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Fenollar et al. (2008), “Vist que sens vos nostre cor se reffreda [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 288 , n. 60.2 i 60.2a
Editat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 341-344 (ed. ref.)
Reproducció: Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Editat a: Sanchis Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria (València, 1474). Edició facsímil amb estudi preliminar i transcripció de M. Sanchis Guarner 99-102
Tractat en: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 539-540
Tractat en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:239-240
Editat a: Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores [205-208]
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1548
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] Bh CF/1
ID no. of specific copy cnum 2998 BITECA
Location ff. 57v-59v
Incipits - Explicits intr.: [57v-58] VENGVDA la Iornada als demunt nomenats dehidors assignada ahoyr sentencia qui mils dells hauia lohada la verge Maria per los dits senyor Visrey / e mestre de muntesa e Iutges per sa spectabilitat assumps ques comptaua .xxv. dies delmes e Març any demunt dit Mil.CCC.Lxxiiii. dia dela Incarnatio fonch donada e promulgada la deuall inserta sentencia per los demunt dits Iutges / en presencia del dit spectable senyor Visrey / e dels reuerents senyor Bisbe de Cristonopol / e mestre Marti enyego Canonge dela Seu / e de mossen Bernat fenollar / e mossen Iohan vidal preueres / e per los dits Iutges presos per assessors / en poder del discret Nanthoni cendra notari rebuda / e testifficada instans / e aquella publicar requirents los demunt serits [sic] presents trobadors o la mes part de aquels a qui presents constituits / fonch lesta e ordenada la dita sentencia de manament del dit senyor e Iutges per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela dita Seu / sots la forma seguent dins la casa dels confraria de sant Iordi de la dita Ciutat de Valencia
rubr.: SENTENCIA
text: Dacte semblant / tan virtuos | Puix lo començ fonch glorios ... [59v] … Auos donam / la Ioya consignada | Quen mercxeu [sic]
Poetic Stanza 87 vv.