Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1322
Authors Desconegut
Titles Usatici Barchinona
Usatges de Barcelona
Date traduït: 1250 - 1300
promulgat: Barcelona 1058 - 1250 [?]
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works cnum 1337 MS: Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.II.12, 1459
Note existia un exemplar en poder del rei Martí l'Humà que començava: “Açi començen los vsatges de Barchinona” i acabava “Explicit liber Deo gracias”
Subjects Barcelona
USATGES
DRET
References Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.48.1
Editat a: Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII
Tractat en: García y García (1981), “La canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series
Tractat en: Bastardas i Parera (1977), Sobre la problemàtica dels Usatges de Barcelona
Editat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 7-38, 51-137
Tractat en: Ficker et al. (1928), “Sobre el íntimo parentesco entre el derecho godo-hispánico y el noruego-islándico”,
Tractat en: Ficker et al. (1926), Sobre los Usatges de Barcelona y sus afinidades con las Exceptions Legum Romanorum
Tractat en: Valls i Taberner (1925), “El problema de la formació dels Usatges (1)”, Revista de Catalunya
Tractat en: Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 1:184-91
Tractat en: Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 418 , n. 27
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:731-58 i 793-803
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 17


Copy 1 BITECA  manid  1005
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 157, núm. inventari 7087
Copied 1251 - 1300 (Ed. Rovira, p. 33)   
1301 - 1400 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 471 BITECA
Location ff. 3-18v
Incipits - Explicits text: [3] [ho]menatge axi con per mixa caual ... [18v] … nol deu mantener de son seynor de sos drets
Condition acèfal
Note Comença amb l'usatge “Qui fallerit: Qui falra de ost ho de cavalcada a son senyor a qui aquelles deu feu de tot danpnatge e perdues e messions les quals lo senyor…”, seguit d'altres constitucions totes anteriors a 1253
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 4:409-435
Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 287-311


Copy 2 BITECA  manid  1234
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Biblioteca de la Família Pueyo 8
Copied Mallorca (illa / illes), 1291 Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca     
ID no. of specific copy cnum 2888 BITECA


Copy 3 BITECA  manid  1279
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Cancelleria. Caixa “Legislación”, 1
Copied 1291 - 1300   
ID no. of specific copy cnum 398 BITECA
Location ff. 26-37v
Incipits - Explicits text: [26] Ans que usatges fossen meses ... [37v] … lurs senyors mas assats par esdavinent […]
Condition incomplet
Note incomplet per estar mutilat, el darrer usatge es “Stabliren los demunt dit princeps en pleit”. Text molt semblant al del manuscrit de Vic


Copy 4 BITECA  manid  1006
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.III.14
Copied 1301 - 1333   
ID no. of specific copy cnum 399 BITECA
Location ff. 7-23v
Incipits - Explicits acc.: [7] Sancti Spiritus ad sit nobis Gracia
rubr.: Comencen los husatges de barçelona
text: A3bans quels usatges fossen messes solien los jutges ... [23v] … e colpablement sia jutyat
References Fita (1890), “Cortes y usajes de Barcelona en 1061. Textos inéditos”, Boletín de la Real Academia de la Historia 424-8 , n. (ed. part d'aquest text, a partir del f. 20v CXIIII. De pau ques confermada de bisbes e d'abats, fins al final)


Copy 5 BITECA  manid  2367
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 17
Copied 1301 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 2828 BITECA
Location ff. iii-xiiv
Incipits - Explicits text: [iii] feyt li aura e nol penra sia esmenat axi que tant li do ... [xiiv] … qui preuere .dc. solus qui bisbe .Dccc. solus qui monge .cccc. compona e culpablement sia
Note La primera rúbrica que es llegeix és: “Si negu feria a altre en la faç”; la darrera: “Qui ociura subdiaque
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803


Copy 6 BITECA  manid  1018
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial O.I.12
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)   
ID no. of specific copy cnum 400 BITECA
Location ff. 12ra-34ra
Incipits - Explicits rubr.: [12ra] En nom de deu e de nostra dona sancta .Maria. Comenssen los Vsatges dela Cjutat de barchinona
pream.: A5bans quels usatges fossen meses solien los jutges jutyar que totes coses fossen esmenades ... [12rb] … per ligs oper custumes
tit.: Açi comença lo prolech dels vsatges de catalunya
prol.: C3on lo senyor .R. berenguer uescomte e marques de barchinona apoderador despana hac honor e uju e conech ... e pladeyats jutyats e hordonats esmenats ho uenyats
tit.: Altre prolech
prol.: A2ço fo lo comte per actorjtat del libre jutge qui dju ... [12va] … en totes coses qual que pena man esser enplet els usatges comenssen axi
tit.: De cuy los vsatges foren establits
text: A2quests son los vsatges de les custumes de cort ... [34ra] … e el colpable sia jutyat
Note Brocá assenyalà que als ff. 12-34 es copien usatges i constitucions de pau i treva
References Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 409-35


Copy 7 BITECA  manid  1281
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 6
Copied 1331 ca. - 1360 ca. (GEM)   
ID no. of specific copy cnum 401 BITECA
Location ff. 129-155v
Incipits - Explicits rubr.: [129] Assi comensen los usatges ... jutgar
text: A6Bans quels usatges ... [155v] … et ipso anno currebat littera docalis .6. et xix qujntus
Note folis finals en llatí
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803


Copy 8 BITECA  manid  1283
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 1
Copied 1334-10-10 - 1339 (f. 13 i GEM) Romeu des Poal     
ID no. of specific copy cnum 403 BITECA
Location ff. 176ra-202vb
Incipits - Explicits tit.: [176ra] A6ssi comenssen les robriques dels husatges de la cort de barchelona
índex: Abans quels husatges fossen meses ... [179vb] … e la pena d'aquel qui hociura en .xxi. cartes
rubr.: [182ra] A2ssi començen los husatges de la cort de barcelona con solien jutiar
text: A5bans quels husatges fossen meses solien les jutges jutyar que totes les malafetes fossen esmenades ... [202vb] … el colpable sia jutgat
epíleg: E son esplegats los husatges de barchelona
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803


Copy 9 BITECA  manid  1285
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Còdexs Casa Reial, 8
Copied Ciutat de Mallorca, 1339 - 1340 Bernat Blanquer    Jaume III, Rei de Mallorca   
ID no. of specific copy cnum 407 BITECA
Location ff. cxlviiiv-clxxxiiv
Incipits - Explicits rubr.: [cxlviiiv] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutiar
text: [A]5bans quels usatges fossen meses [s]olien los juties iutiar ... [clxxxiiv] … el colpable sia iutiat. E son esplegats los usatges de barcelona


Copy 10 BITECA  manid  2297
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 8
Copied 1341 ca. - 1450 ca.   
ID no. of specific copy cnum 402 BITECA
Location ff. 95-116 (fol. mod.)ff. xlix-lxx (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [95] Assi comencen los usatges dela cort de barchelona con solien jutgar de primer
text: A4bans quels usatges fossen meses ... [115] … Qin monge occiura .CCC. sol compona el colpable sia jutgat
colofó: E son esplegats los usatges de barchelona
Note als ff. 115-116 Cronicó del Rey Robert en llatí. Al f. 116, anotació amb mà del s. XV sobre eclipsis en llatí: “Anno dominj Mo. ccco lxx viijo die mercuri xxviiijo mensis julij sol jn tenebris conuersus est (…)”; i sobre festes que celebren les victories de Ferran II sobre Granada [petites notes històriques]: “En lany M cccc lxxxx Lo jorn de sant sabestia que comtam xx del mes de janer se comensaren afer les aljmares en la Cjutat per la glorjosa victorja que lo Sor. Rey En ferrando rey de castella e de arago ha aguda dela Cjutat de granada e de tot lo regna lo quell ha acabat de conqujstar deu per sa marçe li do vjctorja”. Segueixen documents en llatí i català de mans posteriors
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803


Copy 11 BITECA  manid  2361
City, library and call number Bunyola  Biblioteca Família Zaforteza Còdex Burgues-Zaforteza
Copied 1391 - 1400 (primera part)   
1351 - 1650 ca. (documents afegits la major part als ss. XIV-XV)   
ID no. of specific copy cnum 2878 BITECA


Copy 12 BITECA  manid  1287
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 5
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 409 BITECA
Location ff. 171-202 (fol. mod.)ff. clxxi-ccxi (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [171] Assi comencen los usatges de la cort de barcelona con solien jutjar
text: A3bans quels usatges fosen ... [202] … et in ipso anno currebat litera dominicelis b. et .xix. qujntus
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803


Copy 13 BITECA  manid  2075
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-1
Copied 1400 ca.   
ID no. of specific copy cnum 1956 BITECA
Location ff. 1-23v
Incipits - Explicits rubr.: [1] Comensen los vsatges de la cort de Barchinona
text: A3bans quels usatges fossen mesos solien los iutges iutgar ... [23v] … el colpable sia iutgat
colofó: E splegats son los usatges de Barchinona
Note El text d'aquesta traducció és diferent del que publicà Bastardas, que no sembla conèixer aquest manuscrit. Al f. 20 hom pot llegir Bastardas it. 117, usatge 138, seguit dels usatges 139 i 140 (apèndix D de Bastardas) als ff. 20r-v


Copy 14 BITECA  manid  2075
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-1
Copied 1400 ca.   
ID no. of specific copy cnum 3536 BITECA
Location ff. 20v-22v
Incipits - Explicits tit.: [20v] de pau comfermada de bisbes e dabats
? TEXTI: P2au comfermada es aquesta dels bisbes e dels abats ... [21v] … la qual dobla aya lo bisbe elcomte qui esmenar o fara
tit.: de treua de senyor com sia fermament tinguda
text II: T2reua de senyor comfermaren fortment los sobredits bisbes ... [22v] … sien tenguts per trencadors de la treua de deu
Note Al f. 20 hom pot llegir Bastardas it. 117, usatge 138, seguit dels usatges 139 i 140 (apèndix D de Bastardas) als ff. 20r-v. Segueixen aquestes dues disposicions de pau i treva, que són un resum de les publicades per G. Gonzalvo i Bou
References Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia


Copy 15 BITECA  manid  1014
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-2
Copied 1401 - 1450 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 15 BITECA
Location ff. ij, vj-xxijv
Incipits - Explicits text: [v] E huc dalmau de ceruerra e a. mjrro de sent marti ... [xxijv] … E los senyors dells assats es vist avjnent esperar los homens lurs tro ha hora nona
Condition acèfal i incomplet
Note opina Bastardas que “la traducció, independent de les conegudes, és dolentíssima i sovint no fa sentit (…) L'ordre dels usatges és essencialment el mateix que ofereix el K (…) Solament és útil per a l'establiment de l'ordre originari dels capítols” (p. 25)
References Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII 25


Copy 16 BITECA  manid  1928
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia 12, 11, 2 núm. 28
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 1524 BITECA
Location ff. 57-80v
Associated MSS and editions manid 1006 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.III.14. 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.


Copy 17 BITECA  manid  2368
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 3
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 404 BITECA
Location ff. 174-192
Incipits - Explicits pream.: [174] [A3]bans quels vsatges fossen meses solien los jutges jutgar que totes les coses malafetes fosen esmenades ... per leys o per costumes
prol.: [C3]on lo senyor .R. berenguer vescomte e marches de barchinona apoderador o subiugador despannya [sic] ac honor ... E los vsatges que mes lo Senyor Comte comencen axj
text: [A3]quests son los vsatges deles costumes dela cort ... [192] … Esplegats son los vsatges de Barcelona deo gracias
Note hi havia desordre en aquesta part, com ho assenyala la nota al peu del f. 185, però avui està posat al seu lloc