Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1233
Authors Confraria dels clergues
Titles Ordinacions
Date escrit: València 1240 - 1400
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Subjects València
ASSOCIACIONS
ESGLÉSIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 12


Copy 1 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12324 BITECA
Location f. 4rb marge
Incipits - Explicits datatio: [4rb marge] En lo capitol de sen t gregori ajustat en lany M. ccc lxx quatre
text: fon ordenat que en cas que alcun confrare e confraressa als quals deguns esser ljurat lo cirj ... sien obseruats los capitols dela dita confrarja ja ordenats sobre allo


Copy 2 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12332 BITECA
Location ff. 19vb-20ra
Incipits - Explicits datatio: [19vb] Dimercres [sic] a Quatorze de Març del any dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxx Sis
text: en lo seti de sant Gregori fon ordenat per lo dit capitol que daci aunt los andados dela dita confrarja no porten al obit de alcun ... [20ra] … E si es preuere sia dit siats alhonrat naytal o aumentar lo sagons lo grau que aquell haura


Copy 3 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12327 BITECA
Location ff. 8v marge inf.-9 marge inf.
Incipits - Explicits datatio: [8v marge inf.] Die Mercurj a ix dies del mes de noembre del any deela natitiuat de noste senyor M ccc lxxxx
text: per tot lo capitol fon ordenat concordantment que als pobres confrares als quals es donat o per auant se haura adonar almoyna per lur pobrea ... [9 marge inf.] … co que Reebut hauran per almoyna lo Romanent sia de aquells alurs propies volentats


Copy 4 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12325 BITECA
Location f. 5 marge inf.
Incipits - Explicits datatio: [5 marge inf.] En lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxiiij
text: enlo capitol de sent Gregorj fon ordenat que les cases dela confraria solament fossen prestades als jurats ... si empero aquell clergue en aquell dia se fara confrare dela dita confrarja


Copy 5 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12326 BITECA
Location f. 6 marge inf.
Incipits - Explicits datatio: [6 marge inf.] En lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxx.v djmecres a vij dies de Noembre
text: en lo siti de tots sants fon enadit [sic] al dit capitol que daqui auant empero tots temps los confrares dela dita confraria quant jran assoterrar alcun confrare sien tenguts e hajen anar uestits ab gramalles ... sens alcuna gracia a obs dela dita confraria


Copy 6 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12333 BITECA
Location f. 20va-vb
Incipits - Explicits rubr.: [20va] Capitulum confreria
text: Com per speriencia dels fets de temps pasats se sia esdeuengut e mostrat per obra e per culpa de pos dela dita confraria Com Reben los dines e molimets dela dita confraria se son sdeuenguts fets dans ... [20vb] … als seguens y sien entreuenguen huyr entendre los comtes del dit clauari


Copy 7 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12328 BITECA
Location f. 12vb marge inf.
Incipits - Explicits datatio: [12vb marge inf.] En lo capitol ques tench apres la festa de sent Gregorj del any dela Natiuitat de nostre senyor M. ccc lxxx
text: fon prouehit e ordenat quel palau njl ort ... que sia confrare afer aqui aquell dia que celebrara missa nouella conujit sj fer loy uoldra


Copy 8 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12329 BITECA
Location f. 15rb marge
Incipits - Explicits datatio: [15rb marge] Die venerjs jntitulata vicesima sexta. julij anno a Natiuitate dominj .Mo. ccco lxxxjo
text: en lo seti celebrat apres la festa de sent jacme fon ordenat que perço com les ujiandes que son apparellades al dia de sent jacme ... E que axis serue daqui auant mentre al dit capitol plaura


Copy 9 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12330 BITECA
Location f. 16rb marge
Incipits - Explicits datatio: [16rb marge] Dimecres a v de Noembre del any dela Natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxvj
text: apres lo siti de tots sants aplegat capitol enles cases dela confraria de sent jacme fon ordenat quels confrares quant jran e acompanyaran alcun cors ... no puxa esser feta gracia sino per capitol


Copy 10 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12331 BITECA
Location f. 19vb marge sup.
Incipits - Explicits datatio: [19vb marge sup.] En lo seti de sent jacme celebrat djuendres a xxvj de juliol \any M. ccc lxxxj/
text: fon prouent [?] quel capitol primer parlant daquells qui reebran en lur fi ... lo portaran a soterrar nos paregua sino los peus


Copy 11 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 298 BITECA
Location ff. 2ra-19vb
Incipits - Explicits datatio: [2ra] En lany dela incarnacio de nostre senyor deu ihesu christ mil.cc. .xl.vj. enles Kalendes de Noembre fon establida aquesta santa confraria dels clergues dela ciutat & bisbat de valencia
rubr.: Al siti de tots sants se ligen los seguents capitols tro enlo .xxx.v. capitol jnclusiue.
acc.: A6 Honor de deu tot poderos e de la benauenturada uerge nostra dona santa maria
rubr.: Lo primer capitol
text: P7rimerament establim que aquesta confraria sia appellada confraria del benauenturat sent jacme ... [19vb] … sien los dits capitols lests e los requirents rehebuts
Note Als marges hi ha notes marginals de finals segle XVI i capítols addicionals. Al f. 20 hi ha noves ordinacions afegides per una mà posterior


Copy 12 BITECA  manid  1214
City, library and call number Oxford  University of Oxford, Bodleian Library Span. c. 13
Copied 1391 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12323 BITECA
Location f. 12v marge inf.
Incipits - Explicits datatio: [12v marge inf.] die Mercurij .xx. Marcij anno […] dominj Mº cccº octogesimo septimo.
text: apres la festa de sent Gregorj ajustat capitol fon ordonat que com los confrares per […]es causes haguessen cessat menjar enla dita confraria ... de aquells lo prior o sindich dela dita confraria