Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 12311
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1825
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Crònica de Pere el Cerimoniós
City, library and call number Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Bon. 10-VI-25
Location in MS or Edition ff. CIra-CIIra
Incipits and explicits rubr.: [CIra] Chronica del Rey en | Pere : hon es scrita tota la | Hystoria de son pare lo Rey | Nanfos. E es hi feta mentio [sic] | de alguns actes del Rey en | Jaume e sa Muller :e de llurs | fills. E es dita Chronica del | Rey en Pere ... no solament dels dessu scri|ts. Mas encara dell mateix | començant dela sua Natiui-|tat en auant.
tit.: Libre primer diuisit en cin=|quanta capitols. ... ap-|pellat Nanfos o Alfonso.
tit.: Capitol primer del primer li=|bre : qui tracta del thema que fa | lo dit Rey en Pere ... e ab algunes men|tions de coses gestes / ans de ve-|nir al thema.
acc.: Non nobis domine / non nobis/ | seno mini [sic] tuo dagloriam. | Psalmo.cxiij.
intr.: A5Questes Paraules nos | en Pere per la Gratia | de Deu / Rey de Arago / | de Ualentia / de Mallor|ques de Sardenya /e de | Corsega / Comte de Barcelona/de ... [CIIIra] … qui foren fort notables / ço | es dela conquesta de Sardenya: e | dela sua coronatio.
tit.: Aqui comennça la hystoria del rey |Namfos pare del rey en Pere scri|ptor dela sua hystoria. | Capitol hon es expressat la [sic] | començament dela hystoria del | rey en Jaume e muller / e fills e \ filles de aquells
text: L5O senyor rey Nanfos pa|renostre fon fill del rey | en Jaume :e dela reyna | dona Blancha filla del | rey Charles ... [CCIIra] … per ço jatsia | moltes supplicacions per altres nos | sien estades fetes hauem nos mes al | cor de no voler li perdonar car pus | ell vol esser pertinaci ensa obedien-|cia:e nos per semblants:e novoler | li hauer merce.
colofó: ins aci lo dit rey en Pe|re escriptor e componudor [sic] dela | sua historia ha parlat ... e del temps que | regna:visque:e mori.