Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11202
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició en què es reclama l'acompliment d'uns acords de la cort de 1302
Date promulgat: València 1303-02-14
Text Type ProsaOrdenança
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2816
City, library and call number València  Arxiu Històric Municipal caja 2
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)   
1499 - 1501 (docs. afegits)   
ID no. of specific copy cnum 10534 BITECA
Location ff. cxiijv-cxv
Incipits - Explicits rubr.: [cxiijv] Stipulacio facta per dominum Regem vniuersitati valencie quod promiserat tenere eidem
invoc.: [E]n nom de nostre senyor
intitulatio: Sapien tots quj la present carta [f. cxiiij] veuran que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago ... Comte de Barchinona
dispositio: Entenents a pau e a justicia e abon estament del Regne de valencie haguessem en lany passat manada e celebrada cort general en la Ciutat de Valencia aprelats, Religioses, richs homens Cauallers e homens de viles del dit Regne a supplicacio llur haguessem atorgades ales vniuersitats dela dita Ciutat e viles nostres del Regne damunt dit gracies e libertats e franquees segons que per los capitols ordenats de la dita cort e perprjujlegis nostres clarament apar E enlaquella ... [cxv] … contrauenjr null hom
datatio: Datum valencie .xvjo. kalendas Marcij anno domini Mo. CCCo. tercio accidentalis. [?] S.
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiij