Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1119
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Constitució de pau i treva
Constitució de Barcelona de pau i treva
Usatge de pau i treva
Constituciones super pacibus et treugis
Date promulgat: Barcelona 1228-12-27
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works part de: texid 1596 Jaume I, Comte de Barcelona, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), promulgat 1227-12-22
Note hi ha discrepàncies amb la data
Subjects DRET
CIÈNCIA MILITAR
References Editat a: Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/1:112-22
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 9


Copy 1 BITECA  manid  1006
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.III.14
Copied 1301 - 1333   
ID no. of specific copy cnum 169 BITECA
Location ff. 34-37v
Incipits - Explicits rubr.: [34] Constitucio de Barçelona de pau e de treua
acc.: I3n Christi nomine. Sia a tots manifest Que nos En Jacme per la gracia de deu Rey darago ... De cincha entro a salses establiren en aquesta forma
dispositio: En axi que totes les esgleyes e les persones dels clerges de qual que orde sien ... [37] … La donchs sia uedat e de pau e treues gitat
conf.: A maior encara seguretat ... [37v] … per En .G. Rabasça notari Seu asso escriure fou loc e dia e ayn damunt dit
Note segueix als ff. 38-39 la “Constitucionis facta supra confirmacion constitucionis pacis et tregue” en llatí
References Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia 36-40


Copy 2 BITECA  manid  2367
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu General del Regne de Mallorca Còdexs 17
Copied 1301 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 2829 BITECA
Location ff. xxvi-xxvi
Title Aquesta es la carta de pau e de treua la qual constitui lo noble rey en Jacme ab los magnats de la terra, f. xxvi, rúbrica
Incipits - Explicits rubr.: [xxiv] Aquesta es la carta de pau e de treua la qual constitui lo noble rey en Jacme ab los magnats de la terra
text: E5N nom de ihesuchrist sia a tots manifest que nos en Jacme per la gracia de deu Rey d'arago ... [xxvi] … complir seruar e fer esser seruat segons que desus es contengut
auten.: Signum den G. escriua qui per manament de li senyor Rey per en G. rabaça notari feu aço escriuir fiu loc dia & an damuntdits


Copy 3 BITECA  manid  1022
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1216
Copied 1391 - 1450 Ramon de Planas     
ID no. of specific copy cnum 168 BITECA
Location ff. 19-21vff. i-iiiv (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [19] de pau e de treua
text: Dat lo clam per pau e per treua deuant lo uaguer o si es absent deuant lo sots uaguer se deu fer letre de citacio ... [..21] … tingua los dits aytals per gitats j pau j de treua els j tots lurs adjutors fautors conseyladors j sostenidors
Note al capdemunt del primer foli hi ha un altre títol afegit a ploma al s. XVI: “Proces de pau y tregua”. Segueixen disposicions similars en llatí fins al f. 24 i les Constitucions de Tarragona en llatí, per una altra mà, fins al f. 34v


Copy 4 BITECA  manid  1289
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Capitular de Barcelona Cod. 78
Copied 1421 - 1450 Bartomeu Teixidor [?]     
ID no. of specific copy cnum 3598 BITECA
Location ff. 211-255
Title De pau e de treva. Usatge, f. 211
Incipits - Explicits rubr.: [211] De pau e de treva. Usatge
text: S3i negu en treua de nostra senyor ... [255] … com es tengut per constitucio de Cathalunya plau al senyor rey


Copy 5 BITECA  manid  1931
City, library and call number Tortosa  Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre Codis núm. 11
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)   
ID no. of specific copy cnum 12595 BITECA
Location ff. 165va-198vb
Incipits - Explicits rubr.: [165va] De pau e de treua. | vsatge
text: S6J negu en treua de | nostre senyor se sera | mes en aguart e | stablira dins la ho|nor o terme del ca|stell de son aduersari aguayt | e ab aquell aguayt ... [198va] … ne per | qualseuol altres officials o per|sones ne encara no pusque pro|cehir per offici si no en aytant | come s es legut per constitucio [f. 198vb] de cathalunya. ¶ Plau al se|nyor Rey
Note Es tracta del mateix text copiat al MANID 1289, Barcelona: Catedral, cod. 78, ff. 211-255.


Copy 6 BITECA  manid  1286
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Còdexs de la Generalitat, 3
Copied Barcelona, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius) Joan de Bellmunt    Barcelona: Diputació   
ID no. of specific copy cnum 3189 BITECA
Location ff. cxxviii-


Copy 7 BITECA  manid  1008
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/10185
Copied 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut) Genesius  Bernardus     
ID no. of specific copy cnum 12601 BITECA
Location ff. 214-215, 217v i ss.


Copy 8 BITECA  manid  1008
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/10185
Copied 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut) Genesius  Bernardus     
ID no. of specific copy cnum 12600 BITECA
Location ff. 214-215, 217v i ss.


Copy 9 BITECA  manid  1552
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 159, núm. inventari 5422
Copied 1481 a quo - 1500 [?] (data del primer text)   
ID no. of specific copy cnum 3020 BITECA
Location ff. 23v-24v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [23v] De pace et treuga [sic]
text: D3E pau e de treuga [sic] en Cathalunya son stats en diuerses temps fets molts statuts e constitucions ... [24v] … qui en llaguna constitucio de pau e de treua statuit sia
Note hi ha una anotació al marge que fa referència als Usatges