Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11192
Authors Guillem Manresa [?] (Alanyà 2005-6: 179)
Titles Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria
Date escrit: Morella 1405 - 1409 (Alanyà 2005-06: 180-1)
Associated Works Idèntic a?: texid 1887 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tractat de la concepció de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1500
References Tractat en: Alanyà i Roig (2005-06), “Culte i devoció a la Puríssima al Bisbat de Tortosa (segles XIII-XXI)”, Analecta Sacra Tarraconensia 179-202
Tractat en: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 64-65
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  5030
City, library and call number Morella  Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa
Copied 1301 1400 - [?]   
Tortosa (i també Morella), 1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))   
ID no. of specific copy cnum 11932 BITECA
Location ff. 1r-26vff. 245-296
Incipits - Explicits rubr.: Tractat dela sagrada concepcio dela verge Maria
text: A3 honor e gloria dela molt alta emperadriu digna de gran honor e lahor la humjl verge Maria a pregaries de alguns seus deuots vn sotil [?] religios del orde del glorios sent ffrancesch ... Acabat es a lahor de deu lo present tractat segons la dita prometença
Note ocupava 26 folis i fou escrit per quatre mans, era la peça núm. 28 del volum segons Betí. La versió de Corella (princeps 1490) fou esmentada per Aguiló i per Haebler, però no es conserven exemplars. La identificació de l'obra planteja dubtes