Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11166
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica sanció a precs dels jurats de València
Date promulgat: València 1446-07-20
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Note promulgada essent lloctinent general del rei Alfons el Magnànim
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11351 BITECA
Location ff. lxxvjv-lxxvijv
Incipits - Explicits rubr.: [lxxvjv] pragmaticha dela lotia e dela coltellada perla cara
intr.: Ara hoiats queus fan a saber de part del senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey que asuplicacio dels jurats ... ha atorgat ala dita Ciutat vna pragmaticha sanccio e o priujlegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra ... lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
dispositio: volents quant en nos es posar e constituhir en tranquilljtat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins ... [lxxvijv] … En testimonj deles quals coses manam la present esser feta ab lo sagell Reyal empendent guarnjda
datatio: dat en valencia a xx dies de juliol en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc xxxxvj ... any dotze e dels altres Regnes xxxj. El Rey Juhan
conf.: perque ab la present publica crida e notiffiquen totes les dites coses e cascuna de aquelles atot hom en general ... ignorancia noy puxa esser allegada e guart si quj aguardar siha falco