Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1106
Authors Desconegut
Titles Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum
Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Crònica Pinatense
Crònica de Sant Joan de la Penya (Zurita)
Date traduït: 1369 a quo
escrit: 1336 a quo - 1359 a quo
Text Type Prosa
Associated Persons Encàrrec: Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
Note de la crònica, segons Coll i Alentorn, es conserven quatre versions en català, dues en llatí i una en aragonès
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
Barcelona
HISTÒRIA
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 97.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 97.1.1
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 229-32 , n. 13664 Hauf
Tractat en: Coll i Alentorn et al. (1991), Historiografia 112-13
Editat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català
Tractat en: Ubieto Arteta (1950), “Notas sobre la Crónica de San Juan de la Peña”, Pirineos 463-90
Tractat en: Rubió i Balaguer (1936), “La versió llatina de la Crònica general de Catalunya i Aragó”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 343-55
Tractat en: Traggia (1799), “Reflexiones críticas sobre los monumentos históricos de los hechos de Don Ramiro II”, Memorias de la Real Academia de la Historia 551-56
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 11


Copy 1 BITECA  manid  1117
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2664
Copied Barcelona [?], 1370 ca. Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?] (Bohigas)     
1369 d.   
1341 - 1360 (Soberanas)   
1401 - 1450 (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 151 BITECA
Location ff. 1-64v
Title Croniques de reys darago e dels comtes de barchelona, 5 prel.
Incipits - Explicits rubr.: [1] De la poblacio despanya e perque hac nom
text: [1] S11Egons que hauem lest en molts libres ... [64v] … E puys fo trelladat en lo monestir dels frares menors dela dita ciutat deleyda
colofó: Iste fuit cognomjnatus benignus ex eo quod fujt curialis in uerbis et familiaritate eius subditis quod tanquam socius erat eis
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 559-61 , n. Ms. A


Copy 2 BITECA  manid  1797
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Cancelleria. Reg. 1529/I
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)   
1476 - 1500 (afegits posteriors)   
ID no. of specific copy cnum 9731 BITECA
Location f. 40v (fol. mod.)f. xxiiiiv (segona fol. ant.)
Incipits - Explicits pream.: [40v] E mes avant cercant e legint yo dit archiver en lo libre de les \croniques e/ geneologias dels reys de arago e comtes de Barcelona ... i altre miracle del dit glorios sent jordi ab aquest tall de paraules
text: E es se trobat que molts sants no tan solament ajudaven al dit rey en Jacme com havia batalles ab moros ... per la qual ajuda cristia algu no y mori
Condition extractes


Copy 3 BITECA  manid  1116
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/1811
Copied 1401 - 1425 (Beltran)   
1391 - 1400 (A. Soberanas)   
1351 - 1400 (J. Riera)   
ID no. of specific copy cnum 150 BITECA
Location ff. 1va-3ra prel. + i-lxiivb
Incipits - Explicits rubr.: [1va prel.] A2quest libre jntitulat deles Croniques dels Reys darago e comtes de barchinona ha stat de manament del Sor. Rey a perpetual memoria dins Lo Real Archiu situat en la Ciutat de Barcelona
tit.: [2ra prel.] R2ubriques del libre deles Croniques dels Reys darago e dels Comtes de barchinona
índex: Lo titol del present libre Don vengren los Gots ... [3ra] … Lany del Comte dela Era. xxxviij
rubr.: [ira] C2roniques de totes les nacions quis poblaren en Espanya. E apres de totes les altres nacions qui y vengren tro al Rey Rodrigo qui fon lo derrer Rey dela nacio dels gots en Espanya e en apres dels Reys darago e dels Comtes de barchinona
text: S5egons que hauem legit en molts libres lo primer hom quis pobla en espanya hauia nom Tubal ... [lxiivb] … E fon soterrat en lo monestir dels ffrares menors dela Ciutat de leyda
Note Soberanas indica que aquest manuscrit, en general, abreuja el text, especialment als capítols dedicats a Sanç Ramírez, Pere I, Alfons I i Ramir II
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 561 , n. Ms. B


Copy 4 BITECA  manid  1118
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/1814
Copied 1401 - 1450 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 152 BITECA
Location ff. i-clxxxra (text castellà)ff. 1-170 (fol. mod. text castellà)ff. clxxx-ccvij (text català)ff. 170-195rb (fol. mod. text català)
Incipits - Explicits ? TEXTI: [1ra] [q]5uando ercoles entro en spana edifico villas | y castillos y specialmen|te edifico Balaguer | eran las gentes de vr|gell tan cruelles que en ninguna ma|nera no las podia domar nj traer ala | su voluntat por quanto ell hauja poca | gente ... [169vb] … que honor vuestro sea que mjentre vida nos baste syempre | vos seguiremos
text II: [170ra] [e]3 mes feya lo dit Rey | carles e los francesos | oppremjen e fayren | moltes jniuries e vilanjes als no| bles e cauelles [sic] e populars del dit | Regne de Sicilia despuncelants diuerses virgens e ja|ent se carnalment e fort auol ment | ab les mulers e vidues dela terra | de Sicilia ... [195rb] … E puys fonch trasladat | al monestir dels frares menors | dela Ciutat de Leyda a xvij | dias de abril del any M ccc | Lx viiijo. per son fill Rey | en Pere
colofó: Qui scripsit scribat semper | cum domjno viuat
Note Gran part del text històric està redactat en castellà; el text català parla dels fets del rei Pere, del seu fill Alfons, de Jaume I i d'Alfons el Benigne. Una mà maldestra i diferent amb tinta d’un color diferent afegeix al final: "ffinito libro ssit laus glorja | Christo, i després hi ha un passatge esborrat
References Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 195 , n. Ms. F
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 563-4 , n. Ms. G


Copy 5 BITECA  manid  1115
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar 74 (primera part)
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 155 BITECA
Location ff. i-lxxxiiiiv
Title Croniques de totes les nacions quis poblaren en Spanya hi apres de totes les altres nacions qui hi vengueren tro al Rey d arago.
Incipits - Explicits índex: [i] Rrubriques del llibre deles croniques dels reys darago e dels comptes de Barchinona en charta
rubr.: [i] Croniques de totes les nacions quis poblaren en spanya hi apres de totes les altres nacions que hi uengueren tro al rey darago qui fou ... [iii] … lo darrer rey dela nacio dels gots en spanya hi en apres dels reys darago e dels comptes de barchinona
text: Segons que auem legit en molts libres lo prim hom que pobla en spanya ... [lxxxiiiiv] … e fou soterrat en lo monestir dels frares menors dela ciutat de leyda
Associated MSS and editions manid 1116 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1811. 1401 - 1425. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
Note acaba amb el regnat d'Alfons el Benigne, segueix de prop el text del Ms. BNM 1811
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194 , n. Ms. C
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 562 , n. Ms. D
Traggia (1799), “Reflexiones críticas sobre los monumentos históricos de los hechos de Don Ramiro II”, Memorias de la Real Academia de la Historia 562-3ed. part d'aquest ms.) , n. ed. parcial d'aques Ms.


Copy 6 BITECA  manid  1119
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2013
Copied 1401 - 1500 Micael Marcius     
ID no. of specific copy cnum 153 BITECA
Location ff. 2-38v
Incipits - Explicits rubr.: [2] Rubrice coroniquas Regnum Aragonie et comitum Barcinoniae
índex: De la poblacio de spanya et porque ouo nonbre assi
rubr.: [3] De la poblacio de spanya et perque hac nom axi
text: Segons que auem lest en molts libres ... [38v] … En layn de nostre senyor M.CCCv. E fo soterrat En lo monestir dels menors de la dita ciutat e puys fou tresladat en lo monestir des menorets de la dita ciudat de Lerida
colofó: Micael Marcius vocatur quis scripsit. Quis scripsit scribat cum domino semper viuat. Detur pro pena gloria De eterna. Amen. Deo gratias
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 562-3 , n. Ms. E


Copy 7 BITECA  manid  2002
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Salazar y Castro: 9/4116
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 2294 BITECA
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 196 , n. Ms. J


Copy 8 BITECA  manid  1114
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 212
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)   
1491 - 1500 (Soberanas)   
ID no. of specific copy cnum 154 BITECA
Location ff. 13v-72 (fol. mod.)ff. xv-lxxi (fol. ant.)
Incipits - Explicits índex: [13v] Del primer hom quj pobla Espanya ... [14] … De la particio dels Regnes de Nauarra e darago
rubr.: Quala es appellada la primera spanya e qual la segona e qual la terça spanya lo qual present capitol ... es contengut en vn libre appellat la gran biblia segons es seguex
text: [15] A3pres aço tot dretament cant ell hac .DC. anys que la ciutat de Roma era stada hedificada primerament ... [72] … E puys fou trasladat en lo Monestir deles Menoretes de leyda la ciutat E gouerna son Regna e Comtats .viij. Anys
Note segueix el text d'A
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194-5 , n. Ms. D
Ubieto Arteta (1950), “Notas sobre la Crónica de San Juan de la Peña”, Pirineos 463-90
Rubió i Balaguer (1936), “La versió llatina de la Crònica general de Catalunya i Aragó”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 343-55
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 561-2 , n. Ms. C


Copy 9 BITECA  manid  1205
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2639
Copied 1501 - 1600 (Soberanas)   
ID no. of specific copy cnum 281 BITECA
Location pp. 3-60
Title Canoniques en quina manera se potbla Spanya ni per quines nacions, 3
Incipits - Explicits text: [3] Canoniques en quina manera se potbla Spanya ni per quines nacions. Jafet fo lo menor fill de noe ... [60] … que si ell ho podia conquerir la
Condition incomplet
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 581-82


Copy 10 BITECA  manid  1992
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/1609
Copied 1600 Jaume Ramon Vila     
ID no. of specific copy cnum 1733 BITECA
Location pp. 371-406 (amb les pàgines en blanc assenyalades a la descripció del còdex)
Title Genealogia dels comptes de Barcelona y reys de Arago, treta de altre libre antic del archiu de Ripoll
Incipits - Explicits rubr.: [371] Reis de arago y de Nauarra. Del Rey Inygo arista
text: L2op rimer rey de Arago y de nauarra fo nomenat ynygo y la reyna sa muller Toda aquet fo bon bataller y uence en moltes batalles ... [406] … exaltatione diuini nominii CCC. ecclesies edificant
colofó: Explicit hec genealogia
Associated MSS and editions manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
manid 1453 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 177, núm. inventari 7425. 1401 - 1425. Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?].
Note es trata d'una còpia del Ms. A on el copista intercala fragments de la versió llatina segons Massó. El text, però, sembla ésser el mateix que es transcriu al Ms. de Vic, Capitular, 177, tot i que aquest acaba amb la mort de Ramon Berenguer en 1163, text seguit per un paràgraf en llatí
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 579 , n. Ms. A


Copy 11 BITECA  manid  1993
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2013
Copied 1632 Diego de Monfar y Sors     
ID no. of specific copy cnum 3932 BITECA
Location ff. 82-103v
Title GENEOLOGIAS DELS COMPTES DE BARCELOna y Reys de Arago abans y apres de la Vnio Tretas en lo any .Mil siscents dels libres del archiu de Ripoll per lo Illustre Senyor Iaume Ramon Vila y en lo any 1632. copiadas per mi Diego Monfar y Sors, f. 1
Incipits - Explicits rubr.: [82] Geneologia dels comptes de Barcelona é dels Rejs de Arago y de nauarra feelment treta de altre libre antic del Archiu de Ripoll per lo dit Senyor Jaume Ramon Vila preuere en lo mes de maço 1600 y per mi diego Monfar y sors ciutada copiada lo any MDCXXXIJ
text: E2n lo temps que los moros tenian lo principat de catalunya ... [103v] … e mori en lo lloc de Foxa en Ampurda a 19 dies de may any 1396 e fo soterrat en la Seu de barcelona e pus tresladat en lo monestir de poblet
colofó: Die Sancti Gregorij 1632 transcribere compleui ego Didacus Monfar et Sors hunc librum
References Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 196 , n. Ms. I
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 579 , n. Ms. B