Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1102
Authors Desconegut
Titles Crònica de Sant Pere de les Puelles
Crònica de la conquesta de Barcelona
Date escrit: 1278 a quo - 1283 ad quem (Coll i Alentorn)
Text Type Prosa
Subjects Sant Pere de les Puelles
HISTÒRIA
References Editat a: Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1431
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 13
Copied 1411 [?] - 1430 [?] (primera part)   
1431 ad quem (segona part)   
ID no. of specific copy cnum 1642 BITECA
Location ff. 76v-77
Incipits - Explicits rubr.: [76v] Com Carles magnes Emperador de Roma e Rey de Ffrança jntra en spanya contre los sarrayns
text: E3npero miganssant la gracia de deu ... [77] … ab lo regne daraguo dela qual cosa parlarem per auant deus uolent
Condition fragment
Note M. Coll i Alentorn indica la presència d'aquest text al manuscrit, com un resum parcial de la Crònica, tot i que figura com un dels capítols de l'obra en la taula del f. 68v. Resum parcial
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102


Copy 2 BITECA  manid  1114
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 212
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)   
1491 - 1500 (Soberanas)   
ID no. of specific copy cnum 143 BITECA
Location ff. 7v-9v
Incipits - Explicits rubr.: [7v] Altra jstoria en ques conte Com los francesos leuaren per Rey Carles maynes e com son fill appellat ludouich ... en vida del dit Carles conquista la Ciutat de Barchinona de Sarrayns
text: D4euets saber que era mort lo primer lotari Rey de franca si romas la terra ... [9v] … lo qual ludoujch pres muller e hac ne vn fill quj hac nom lotarj lo qual per temps fo emparador de Roma
Condition fragment
Note Coll i Alentorn el data al 1418 i comenta que es tracta d'una compilació parcial, amb el text independent d'uns capítols de la crònica
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102


Copy 3 BITECA  manid  1957
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 225, núm. inventari 7466
Copied Barcelona, 1599-02-06 Jeroni Pujades     
ID no. of specific copy cnum 2547 BITECA
Location ff. 3-8v
Incipits - Explicits rubr.: [3] Chronica y primera fundacio el monastir de St. Pere || Copiada e treta per mi Hieronym Pujades, en los sagrats Canons Doctor Ciutada de Barçelona de un llibre manuscripto que als 6 de febrer añ de nostre senyor 1599, me presta la molt Reverent Senyora Abbadessa de dit Monastir y Convent
rubr.: [4] C3OM Regna Lotari Rey de França ix. añs e mori
text: Apres del par primer Pipi Rey de França ... [8v] … e are jau en una tomba patita en la capella de sent benet
Condition fragment
Note Còpia d'un manuscrit del Monestir de Sant Pere de les Puelles
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 100-1


Copy 4 BITECA  manid  2315
City, library and call number Barcelona  Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les secció “Llibres litúrgics i còdexs”: sense signatura
Copied 1610 ca. (M. Coll i Alentorn -text de la crònica-)   
1601 - 1700   
1591 - 1610 (E. Duran)   
ID no. of specific copy cnum 2549 BITECA
Location ff. 4-12v
Incipits - Explicits text: [4] Com regna Lotari rey de França IX anys e mori apres del pare primer Pipi rey de França regna son fill primer Lotari rey de França en lany de nostre senyor Iesuchrist DCCVIII e quatre mesos ... [12v] … E aço fo en lany de nostre señor noucents vuytanta sis. Deo gratias. A la qual dona sancta Matruy apres la han trelledada les monges del monestir de Sent Pere e Are jau en vna tomba patita en la capella de Sanct Benet.
Condition fratment


Copy 5 BITECA  manid  2314
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat Ms.:
Copied 1739 ca. (M. Coll i Alentorn -per al fraagment de la crònica-)   
1701 - 1800   
ID no. of specific copy cnum 2548 BITECA
References Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 101