Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1101
Authors Desconegut
Titles Costums de Tortosa
Date promulgat: Tortosa 1272 - 1292
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Subjects Tortosa
DRET
References Tractat en: Duarte i Montserrat (1987), “Notes sobre trets dialectals en el Llibre de les costums de Tortosa”, Caplletra
Tractat en: Molas (1961-64), Literatura Catalana Antiga 128-9
Tractat en: Massip i Fonollosa (1959), “El manuscrito de las Costums de Tortosa”, La Zuda. Revista de Letras y Artes del Círculo Artístico
Editat a: Foguet (1878), Libre de les costums escrites de la ciutat de Tortosa. Texto catalán, auténtico, enriquecido con las variantes de códices anteriores al siglo XV. Traducido, anotado y concordado por R. F.
Tractat en: Oliver y Esteller (1876-81), Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1112
City, library and call number Tortosa  Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre Consuetuts, núm. 12
Copied Tortosa, 1272-11-28 a quo - 1275 ad quem (Massip)   
ID no. of specific copy cnum 141 BITECA
Location ff. 1ra-299
Incipits - Explicits acc.: [1ra] Jn nomine deum nostri ihesu christi amen. haec | sunt consuetudines dertuse ciuitatis | compilate. Per Petrum de tamarito et Petrum | Egidij notarios eiusdem ciuitatis videlicet | iiij kalendas decembris. Anno dominice in incartationis
text: P4resa fo la ci|utat de torto|sa de mans de | sarrayns per | lo molt alt et noble | et honrrat en Ramon be|renguer comte de bar|celona. çoes assaber. iijº 1| kalendas de gener. anno do|mini. M. c. xl.viijº.| et fo per el tornada a | mans de christians e ala fe | catolica ... [299] … Veten sens pau e james no ajes be mas tots temps ajes mal e la ira de deu. Amen


Copy 2 BITECA  manid  1111
City, library and call number Tortosa  Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre Núm. 358. Caixa 11.030
Copied Tortosa [?], 1279 a quo - 1300 (els ff. 3-4 s'han afegit al centre del primer quadern, mutilat, per afegir un costum aprovat el 9 de les kalendes de juny de 1279)   
ID no. of specific copy cnum 140 BITECA
Location ff. 1-197
Incipits - Explicits text: [1] aquels Ciutadans deyen que deujen ... [f. 197v] … ¶ Comprador sino denuncia al venedor o ha son hereu (…) [f. 197v] la paga pus la
Condition acèfal i incomplet
Note donem com a expl. l'inici del darrer paràgraf


Copy 3 BITECA  manid  5140
City, library and call number Tortosa  Olim. Biblioteca de José Roch
Copied Tortosa ?, 1294 d. (Oliver)   
ID no. of specific copy cnum 12590 BITECA


Copy 4 BITECA  manid  5137
City, library and call number Tortosa  Olim. Biblioteca de José Roch
Copied Tortosa ?, 1350 ? - 1400 ?   
ID no. of specific copy cnum 12587 BITECA
Incipits - Explicits acc.: E7N nom de deu. amen |
text: Com en la ciutat | de Tortosa. fossen | moltes costumes | meses en escrit


Copy 5 BITECA  manid  5136
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa B96-V2-1
Copied Tortosa, 1370 a quo (Massip 1996: xxxi)   
ID no. of specific copy cnum 12586 BITECA


Copy 6 BITECA  manid  5138
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya
Copied 1380 - 1420   
ID no. of specific copy cnum 12588 BITECA


Copy 7 BITECA  manid  5139
City, library and call number Tortosa  Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre a 001
Copied 1380 - 1420 (Massip)   
ID no. of specific copy cnum 12589 BITECA
Location f. 1r-v
Incipits - Explicits text: [f. 1r] e liure al leg[atari] la lexa [o a]l fidei[co]missai lo fideicomis. ¶ e si per auentura la fermança donar no uolra ... [f. 1v] … que la tornara en poder del ueger quen pusca fer execuçio pero lo ueger e els p[…] quela cosa
Condition fragment
Note Fragment que correspon als paràgrafs 6.9.14-7.1.3 de l’edició de Massip.


Copy 8 BITECA  manid  2340
City, library and call number Tortosa  Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
ID no. of specific copy cnum 2671 BITECA
Location ff. ai-aiiii + i-cxx
Incipits - Explicits rubr.: [ai] Libre deles costums generals scrites dela insigne Ciutat de Tortosa: ab alguns priuilegis: confirmacions e sentencies fahents pera la administracio de Justicia. Nouament imprimides be he feelment: ab sos originals archiuats conprouades. M.D.XXXIX.
tit.: [aii] Prefatio. Ad Senatum: populumque Dertosanum Joannis Amyci Pontificij Cesareique. Juris Doctoris. In nouam Consuetudinum Dertose Impressionem. Prefatio
prol.: [aiir] H8Umanum genus / Proceres ac Ciues prudentissimi / duobus regitur ... [aiiv] … vestre reipublice quam optime consultum esse nemo ambiget. Valete. etc.
tit.: [aiiir] Repertori o taula deles Rubriques e altres coses en lo present libre contengudes
índex: [aiiira] Rubriques del libre primer. DEl ordenament dela Ciutat de Tortosa folio .j. ... [aiiiivb] … Consell de mestre R. de besuldo fo. cxvij.
tit.: [aiiiiv] Memoria antigua trobada en lo principi dels originals Costums
intr.: P4Resa fo la ciutat de Tortosa de mans de sarrayns: per lo molt alt e noble e honrat en Ramon berenguer ... Les quals costumes e franqueses los dits Ciutadans e habitadors dela dita presa ença franchament lliura han tengudes e en pau posseydes. Laus Deo
rubr.: [ira] Costums de Tortosa. Libre primer. Açi comensen les costums generals dela ciutat de Tortosa: nouament imprimides feelment ab son original comprouades
pream.: E8N nom de Jhesuchrist amen. Com enla Ciutat de Tortosa fossen moltes costumes meses en escrit ... [irb] … e en defalliment de tot aço per dret comu
rubr.: Rubrica del ordenament dela Ciutat de Tortosa
text: L4Os murs / les torres / los valls / las barbacanes dela ciutat son a defeniment dela senyoria e dels ciutadans ... [cixv] … Ue ten sens pau. e james no ajes be / mas tots temps ajes mal / e la yra de deu AMEN. Finis. Açi feneyxen les Costums de Tortosa
tit.: [cxr] Extrauagants del regiment dela ciuttat de Tortosa. Confirmacions del Papa e Reys dels dits Costums dela ciutat de Tortosa. y sentencies e composicions: e altres coses faents per a la administracio de Justicia de dita Ciutat
text: [cxra] Bulla Pape Honorij: confirmationis libertatum et immunitatum Ciuitatis Dertuse. H8onorius episcopus ... [cxxrb] … interpretatione. et extra de consuetudine .c. cum dilectus. Finis
tit.: [cxxr] Annotacions de algunes errors o faltes principals: fetes enla present Impressio
nota: P2Rimerament en lo fol. viij. en la .ij. col. en la penultima linea ... [cxxv] … alli hon diu .actum. direu .atamen. Finis
? NOTA: A.B.C. ... Q. qui est quinternus
colofó: A llahor de nostre senyor deu Jesucrist / es estat acabat lo present Libre dels Costums dela insigne Ciutat de Tortosa. Estampat en la mateyxa Ciutat / per Maestre Arnaud Guillem de mont pesat. Essent procuradors los magnifichs. Mossen .P. Johan sebil. Mossen Pau Cerda. E mossen Benet Granell. Ab recognicio e correctio del Maganifich miçer Johan Amich. doctor en quiscun dret Ciutada de dita Ciutat. Lo primer dia de Febrer. Del any dela natiuitat de nostre Senyor .M.D.xxxix.
Note al final del text. (f. cxxr-v) duu una fe d'errades i una taula de les signatures dels quaderns amb alguns reclams al f. cxxv. Doble foliació, per quaderns i per folis. Al final duu tres fulls solts, encartats, amb un “Repertorium rubricarum consuetudines Dertuse per ordinem alphabeti” de lletra del s. XVIII
References Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica xxv-xxxiii