Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1099
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (València) (Part)
Date celebració: Sant Mateu 1373 - 1374
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Subjects València (regne)
CORTS
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1012
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.I.4
Copied 1381 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 138 BITECA
Location f. 127ra-va
Incipits - Explicits rubr.: [127ra] Pracmatica prouisio et preconizacio quod nullus cum clerico uel coronam portante prisuant uti arte mercature nec alterius artis mechanice ... occasio delinquendj
intr.: [E]2n Pere perla gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Als amats e feels los Gouernadors veguers ... qui ara son e per temps seran Salut e dileccio
text: Sapiats que lo molt Jllustre lo senyor en Jacme Rey darago aui nostre ... [127va] … per ço que no sia feta jn vtill e que \la/ fi per que es feta vinga a acabament
datatio: Data a Barchinona a vj. dies de Març del any Mil ccc lxxiiij. visa Ro.


Copy 2 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11329 BITECA
Location f. xxxxvjv
Incipits - Explicits rubr.: Capitol prouehit per lo Senyor duch en Corts generals celebrades e licenciades en lany dela natiuitat de nostre senyor M .ccc. Setanta quatre
dispositio: Jtem com segons fur de Monço tots los plets equestions tro en suma de Treents solidos e dalli a Jnjus E aien esser tractades diffinides e determenades de una paraula sens scrits breument ... sien hoydes e determenades per sola una paraula e sens scrits alguns


Copy 3 BITECA  manid  1601
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2-V-17 (a)
ID no. of specific copy cnum 9616 BITECA
Location ff. cxliiivb-clva
Incipits - Explicits rubr.: [cxliiivb] Fori conditi in modum capitulorum et responsionum eorundem oblatorum domino Johanni serenissimi domini regis primogenito et gerunde duci in curia celebrata per ipsum facti regnicolis regni valentie anno a natiuitate domini .M.ccc.lxxiiii.
intr.: [I]7N cristi nomine amen. Pateat vniuersis quod cum in curijs generalibus quas inclitus et magnificus dominus jnfans Johannes ... factarum sunt vt inferius denotantur .B. cancelarius
prol.: [A]4 La gran senyoria e magnificencia de vos molt alt senyor jnfant en johan primogenit del molt alt senyor rey darago ... [cxliiiira] … e aquells per sa merce proueir segons sa continencia: e son aquests. B. cancelarius
tit.: Quels allongaments e sobreseiments contra furs e priuilegis fets e faedors sien reuocats imposant certa pena als impetrants .I.
dispositio: [I]3Assia per molts e diuerses furs e priuilegis axi del senyor rey com de sos predecessors ... [clva] … Plau al senyor duch que lo dit fur sie obseruat .B. cancelarius
nota: [Q]3Ue siquidem capitula cum dictis responsionibus et prouisionibus suis ego brunus deschaues secretarius ... mandato suum sigillum fuit hic appositum in pendenti
datatio: Et hec quidem acta fuerunt in dicta ciuitate valencie die et anno prefixis
testimonis: presentibus ad hec testibus luppo de gorrea milite camarlengo ... et pluribus alijs in multitudine affluenti .B. cancelarius
auten.: Sig / [..] num mei bruni deschaues dicti [..] incliti et magnifi [sic] domini du [..] cis et primogeniti secretarij ... eaque in sex folijs presentis quaterni pergamenei etcaetera clausi