Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1069
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols entre senyors i pagesos de remensa
Date promulgat: Vic 1462-05-29
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial d.II.15
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)   
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)   
1462 a quo   
ID no. of specific copy cnum 100 BITECA
Location ff. 27-31v
Incipits - Explicits rubr.: [27] C2apitols e apuntaments della aujnença concordada entre los homens o pagesos uulgarment appellats de remença de vna part. E los senyors dells dits homens della part altre ... E subseguexen les respostes concordades e fetes per los dits senyors per la forma seguent
intr.: E2 primerament per confessar bona fe ales coses que paren als dits pagesos ... e daqui auant no esser molestats
rubr.: Responen los dits senyors segons ja es respost al precedent capitol Delles jntestia. Cugutia. Exorquia. Arcia. Ferma despoli. e Remença
text: P3rimerament suppliquen e demanen los dits pagesos que totalment sens alguna retencio o memoria de esser jmposat algun dret sien lauats Ramença de homens e de fembres ... [31v] … e Consells lurs ne sian determenadors
auten.: P3ost hec vero die xxviiij.o mensis madij Annj natiujtati dominj Millesimj Quadringentesimj sexagesimj secundj Gabriel arrencada (…) presentis ciujtatis vicensis retulit et fidem fecit se predicta capitulationem (…) et prout moris est
Note anotacions marginals
References Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas 6-15 (ed. text)