Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10664
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Iuliana
La vida de santa Juliana
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:267-69
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 9


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11864 BITECA
Location ff. lviirb-lviiira
Incipits - Explicits rubr.: [lviirb] De sancta iuliane
text: I2uliane dementre que era esposade a en Neu [sic. passatge deteriorat] pretor de njcomedia ... [lviiira] … Emantinent la mar gila [sic] los corsos dels homens qui eren morts per tal quels manyassen los oçels eencare les besties saluatges
Note text molt més proper al del ms. de París que al de l’incunable


Copy 2 BITECA  manid  1308
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 113
Copied 1291 [?] - 1350 [?]   
ID no. of specific copy cnum 11728 BITECA
Location f. 33ra-vb (mod.)f. 113ra-vb (ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [33ra] d. santa. iuliana
text: I2uliana dementre que ere esposada an eugeli qui ere pretor de nicodemia ... [33vb] … e mantinent la mar gita los corses qui foren menyatz per ocels e per besties


Copy 3 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11979 BITECA
Location f. 78ra-vb
Incipits - Explicits rubr.: [78ra] de santa Juliana
text: I4vliana de mentre que ela era sposada an enlogrj nos volch ad el ajustar ... [78vb] … E mantenent la mar gita los corses qui foren menyats per auçels e per besties tots aquels quj eren


Copy 4 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11025 BITECA
Location f. 67ra-va
Incipits - Explicits rubr.: [67ra] Juliana santa
text: I3Vliana de metre que era espossa. [sic] A neugoli. que era pretor de nicomedia ... [67va] … e mantenent la mar gita los corses que foren menyatz per aucels e per besties tots


Copy 5 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11404 BITECA
Location f. cxii
Incipits - Explicits rubr.: [cxii] De la vida de santa Juliana
text: Juliana dementra que era esposade an Eulogii pretor de Nicomedia no volch a ell ajustar en naguna manera si ell no reebia la fe de Christ ... e com santa Juliane fo degollade lo pretor se mes en una nau ab xxxiiii barons e periren tots en la mar per rao de mal temps e los torsors arribaren en terra e foren tots menjats per ouçells e per besties salvatges


Copy 6 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10889 BITECA
Location f. lxxxra-va
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxra] De santa juliana
text: I3uliana de mentra que ela era esposada an eulegi quj era pretor de nicomedia ... [lxxxva] … els corses dels gita la mar que puys foren mangats per besties e per oçels


Copy 7 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11145 BITECA
Location ff. lxviivb-lxviiirb
Incipits - Explicits rubr.: [lxviivb] De la viuda de santa iuliana
text: [lxviiira] [i]4Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia nos volgue a ell aiustar en neguna manera si ell no prenia la fe de jesu christ: ... [lxviiirb] … E com santa iuiliana son [sic] degollada: lo pretor se mes en mar ab vna nau ab.xxxiiij. homens.e mogues tan gran tempestat que tots negren. e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells


Copy 8 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9967 BITECA
Location f. cra-va
Incipits - Explicits rubr.: [cra] La vida de sancta Juliana
text: I5Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia ... [cva] … e tantost lar [sic] mar gita los homens en terra: e foren meniats per besties e per ocells


Copy 9 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10637 BITECA
Location ff. lxviivb-lxviiirb
Incipits - Explicits rubr.: [lxviivb] La vida de sancta Juliana
text: I4Uliana verge demente que era sposada ab vn pretor de Nicomedia ... [lxviiirb] … e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells