Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10632
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Stephano
La vida de sant Esteve
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:78-86
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11824 BITECA
Location ff. xixvb-xxvb
Incipits - Explicits rubr.: [xixvb] De sent esteue
text: S2ent esteua fo .i. dels .vij. diaques per los apostols ordonat en lo mjnisteri dela esgleya ... [xxvb] … lo ters los innocens
Note coincideix amb el text de l’incunable de Madrid


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11943 BITECA
Location ff. 20va-23vb
Incipits - Explicits rubr.: [20va] prolech de sent Steue
text: S4steue [sic] en grech vol dir corona en latin ... [20vb] … E es dit visio per so car les vidues donaua lausable ensenyament
rubr.: De sant Steue
text: S4ent Steue fon dels .vij. diaques quj foren per los apostols en lo lur offici o seruici aordonat ... [23vb] … la primera manera fo en sent Steue la .ij. manera fo en sent Johan euangeliste lla .iij. manera fo en los ygnocents
Note inclou les rúbriques “Per que es dit dels sants quj sadormjren quant exiren daquest mon” i “Mes per que son mudades les festes dels sants”


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 10994 BITECA
Location ff. 19va-22ra
Incipits - Explicits rubr.: [19va] De sent Esteue
text: S5Teue en grec. uol dir corona en lati ... perso cor ales ujdués/ donaua lausable enseyament
text: S5teue fo un dels .vij. diaques qui fo perlos apostols en lo lur serujci a ordonat ... [22ra] … la primera manera fo en sent esteue. la segona fo en sent iohan. la tersa en los jnnocens


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11372 BITECA
Location ff. xxix-xxxii
Incipits - Explicits rubr.: [xxix] Prolech de sent Steve
prol.: Ssteve en grech vol dir corona en latin e en abraich steve vol dir norma ... e es dit visio per so car a les vidues donava lausable ensenyament
tit.: De sant Steve
text: Sent Steve fo un dels sets diaques qui foren per los apostols en lur offici o servici aordonat ... [xxxii] … la primera manera fo en sent Steve la segona manera fo en sent Johan evangeliste lla tercera fo en los ygnocents


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10860 BITECA
Location ff. xxiiiira (=xxxiiii bis)-xxvjvb
Incipits - Explicits text: […] ... [xxiiiira (=xxxiiii bis)] … es dit uesion per so car ales uiulues donaue loable en cenyament
rubr.: Dela uida de sant esteua
text: S3ant esteue fo .i. dels .vij. diaquens que fo perlos apostols al lur seruey ordonat ... [xxvjvb] … La primera fo en sant steuen la sagona fo en sant jouan euengelista la tersa fo en los jnnocens
Condition acèfal
Note manca el principi de la interpretació del nom. Afegit a ploma entre la rúbrica “Lo trobament del cors de sent steue trobaras en clxxij”
References Facsímil a: Santoral s. XIV (2009)


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11113 BITECA
Location ff. xxiirb-xxiiivb
Incipits - Explicits rubr.: [xxiirb] La vida de sant Steue
text: [s]5Ant steua fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia ... [xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomartyr sanct steue. Lo segon fon del glorios sant johan apostol e euangelista. E lo terç fon dels innocents
Note explicit lleugerament diferent del de l’edició de Joan Rosenbach 1494, coincideix, però amb el text de la de C. Amoros


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9934 BITECA
Location ff. xxviirb-xxixra
Incipits - Explicits rubr.: [xxviirb] La vida de sant Steue
text: S5Ant steue fonch vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia ... [xxixra] … Lo primer fonch de sant steue. Lo segon de sant johan euangelista. e lo terç dels jnnocents


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10605 BITECA
Location ff. xxiirb-xxiiivb
Incipits - Explicits rubr.: [xxiirb] La vida de sanct Steue
text: S4Anct Steue fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia ... [xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomatyr [sic] sant Steue. Lo segon fon del glorios sanct Joan apostol e euangelista. E lo terç fon dels innocents