Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10586
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegi de les vitualles
Date promulgat: València (regne) 1337
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Subjects DRET
FURS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2203
City, library and call number València  Arxiu Històric Municipal Caja 3, núm. 3
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem   
ID no. of specific copy cnum 9640 BITECA
Location ff. i-iii
Title Privilegi de les vitualles
Incipits - Explicits tit.: [i] Prjujlegi deles vitualles
rubr.: Quod deportantes victualja ad Ciujtatem valencie sint gujdati et assecurati S.S
prol.: N3os Petrus dei gracia Rex Aragonum valencie Sardinje et Corsice Comesque barchinone ... [iiv] … qujnto Nonas Madij anno domjnj Millesimo Trecentesimo Tricesimo Nono Subscriptum jo
rubr.: Fur deles vitualles
dispositio: I2tem com per vos senyor pertal que major abundancia de vitualles fos hauda en la Ciutat e lochs del Regne de Valencia ab Carta vostra donada en Gandesa .viijo. Kalendas Junij anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo Septimo hajats gujades e assegurades de special gracia totes e qualseuol persones ... [iii] … per anar ala dita Ciutat e altres lochs del dit Regne de Valencie. Plau al senyor Rey .P. Cancellarius
Note segueixen dos privilegis en llatí, el primer, als ff. iiii-viiiv, “Prjujlegi del molt alt senyor Rey Namfos ara regnant de no aljenar lalbufera et certes viles reyals”; el segon, als ff. viiii-xiiiiv, del rei Alfons el Magnànim a La Almunia de Doña Godina, 23 de març de 1417