Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10517
Authors Ofici dels teixidors de seda
Titles Capítols de gener de 1518
Date escrit: 1518-01-30
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1974
City, library and call number New York  Hispanic Society of America HC397/578
Copied 1401 - 1600   
1501 - 1550 f. 60-70 (Faulhaber)   
1501 - 1510 f. 37-38 (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 9506 BITECA
Location ff. 42-45
Incipits - Explicits acc.: [42] En nom de jhesus e dela Gloriosissima Verge maria mare sua vinga en memoria en lo sdeuenidor a tots los qui legir ho volran Que en lo any dela natiujtat de nostre senyor deu Mil cinch cens e duhuyt dissapte ques contaua trenta del mes de Janer los molt magnifichs mossen perot cruylles caualler en hieronym bayona e en gaspar vila Spinosa Ciutadans tres dels magnifichs Jurals de la Ciutat de valencia ... [42v] … los quals dits capitols son deles serie e tenor jnmediate seguents Senyors molt magnifichs / e de gran prouidencia
intr.: Lo offici de teixidors de seda dela present Ciutat de valencia entenent en lo be dela re publica dela dita Ciutat e conseruacio del dit offici han ordenat entre si Certs capitols los quals offiren e presenten ales señories vostes sopplicant ... [43] … aquelles los dits Capitals vullen admetre Com a Justs e degudament fets e los quals son del tenor seguent
dispositio: P2rimerament que Com sia acostumat en lo dit offici franquament sens pagar exhamens moltes filles dels dits mestres se fan exeminar ... [44v] … de pendre terme e fi les dites causes
conf.: Testimonis foren presents (…) jurats de la ciutat de Valencia En virtut e per executio dela dita prouisio fonch feta e ordenada La crida del tenor seguent Ara hoiats queus fan a saber de part dels magnifichs justicia e jurats dela jnsigne Ciutat de valencia … Certs capitols e ordinacions los quals son del tenor seguent primerament que Com sia acostumat etcaeterat ... [45] … dela present publicada Crida per la dita Ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella


Copy 2 BITECA  manid  1974
City, library and call number New York  Hispanic Society of America HC397/578
Copied 1401 - 1600   
1501 - 1550 f. 60-70 (Faulhaber)   
1501 - 1510 f. 37-38 (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 9601 BITECA
Location ff. 45-47
Incipits - Explicits rubr.: [45] Dic sabbati sexta mensis febroarij anno predicto (…) Millesimo Quingentesimo decimo octauo En pere artus trompeta publich dela dita Ciutat (…) ... ensemps ab sos Companyons hauer publicat la crida e capitols dessus jnserts per la Ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella
intr.: [45] Anno anatiuitate Dominj millesimo quingentesimo decimo octauo die sabbati sexta mensis febroarij en presencia dels magnifich en frances de sachs Ciutada || ... [45v] … mustaçaff dela Ciutat de valencia (…) E aco [sic] es lo que ell en virtut del dit jurament pot dir e deu
text: Dicta die. Lo honrat en Miquel ferrer velluter habitador dela dita Ciutat de Valencia ... [47] … quj la present sentencia dona e promulga
conf.: Presents testimonis (…) Miquel tallada pesadors del dit mustacaff [sic]