Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10444
Authors Hug II de Cardona, Vescomte de Cardona
Titles Deseiximents enviats al rei Alfons el Benigne
Date escrit: Castellfollit de Ruibregós 1335-12-14
Text Type ProsaCarta
Associated Persons Corresponsal: Alfons de Catalunya III el Benigne, Rei de Catalunya-Aragó [1327 - 1336]
Associated Works Relacionat amb: texid 11360 Arnau Roger II de Pallars, 13è. Comte Pallars Sobirá, Deseiximents enviats al rei Alfons el Benigne, escrit 1335-12-14
Relacionat amb: texid 5312 Arnau Roger d' Anglesola… Deseiximent que Arnau Roger d'Anglesola i Ramon Roger de Pallars envien al rei Alfons el Benigne, escrit 1335-12-14
Subjects CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  5119
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris lat. 4670A
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)   
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)   
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)   
1440 a quo   
ID no. of specific copy cnum 12514 BITECA
Location f. 6r
Incipits - Explicits salutatio: [6r] Al molt alt e molt poderos senyor. Namfos per la gracia de deu. Rey d arago de valentia de Cerdenya de Corsagua e Comta | de barchelona
intitulatio: Nuguet vescomte de Cardona aparalat al vostra seruey
text: deguda rauerentia ab honor en totes cosas. e comanam | nos senyor en vostra gracia si a vos plau. ja sabets senyor com nos auets demanada postat del Castell dodena lo qual | axi lo noble en Ramon folch vezcomta de Cardona auj nostra. com lo nobla en Ramonet folch auuncle nostra e successi|uament lo Noble nuch vezcomta de Cardona para nostra han tengut per alou e possayt pacificamen de .l. anys a ença | poch mes o meys [sic] e sens que mamorja de homens no es en contrarj. que sapien ne ajen vist ne hoyt dir que Rey | arago nultemps agues ne demanas postat del dit castell ... dexaxjm nos de vos senyor ens acun|dam per nos e nostras valedos e caualers vassalls e sotmeses nostras. axi que de mal ne don que nos ne ells façam | ne feçen ales hosts vostra quj lo dit Castell nos tenen assetgat ne als lochs don les dites hosts son ne a abens | lurs ne a a quells quj son en valença ne defanjment de les ditas hosts ne a tots altres quj vjandes los por|ten ne en altra manera los donen sofert ajuda ne secors tenguts non siam. Empero senyor per aquests | acundament nons entanem a desaxjr dela de vos senyor ne de vostras fills
datatio: Datum a castell foljt de Rjubragos | a xiiij. dies de daembra. anno dominj M ccc xxxv


Copy 2 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 9453 BITECA
Location f. ccxxxr-v
Incipits - Explicits rubr.: [ccxxx] Desaximents fets per lo Vezcomte de | Cardona
salutatio: A8lmolt alt emolt poderos Señor Alfonso per la gracia de deu Rey de arago etc
intitulatio: nuc vezcomte de Cardona
intr.: apperellat al | vostre seruici besant les vostes mans humilment ... si avos plau
text: Ja sabets Sennor com vos hauets demanada | postat al Castell de Hodena lo qual axi lo noble en Ramon folc 1 auuncle nostre ... [ccxxxv] … nj en altra manerer los donen soccors | aiuda tengats no siam Emperro Sor per aquests acujdaments | nous entenem adesexir dela persona de vos Sennor nj de | vostres fills
datatio: Dada aCastell follit de Riu bages de xiiij. de | Setembre any M. ccc. xxxv.
nota: S4obre lo dit negoci foren donats desaximents per nareal [sic] | roger de pallas [sic] Ramon Rober de pallas [sic] arnau Roger | danglesola com avaledors eforen les letres partides per a.b.c