Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10340
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”
Sermo in feria iii
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 5:245-53
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1569
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 276
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9338 BITECA
Location ff. 185v-190v (mod.)ff. clxxxiijv-clxxxviijv (ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [185v] feria iija
tema: Bonum erat ei si natus non fuisset homi ille Originaliter Marci cao xiiijo et recitatiue jn passionj dominj hodierna scribitur uerbum jstud
acc.: Ara hauem a mudar la manera del preycar que hauem tenguda en la xla. ço es del euangeli que preycar dela passio pertany aldiuendres sant mas ara preycarem del tema preposat set primo aue maria etc.
text: bonum erat etc. ljbro et cao sicut dixi. Per donar declaracio a aquesta paraula preposada e venjr a la materia que vull preycar sapiats que segons que son diuerses maneres de peccadors ... [190v] … E aquells que jndignament lo reben per peccat de desconexença son judes quj enim manducat Pa ad Corint. xjo. cao e veus aci nostre sermo complit deo gracias