Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10283
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Simile est regnum caelorum homini regi qui fecit nupcias filio suo”
Sermo in dominica xx
Sermó de Tots Sants
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:189-97
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9279 BITECA
Location ff. 215-220
Incipits - Explicits rubr.: [215] Dominjca xxa de tots sants
tema: Simjle est regnum celorum homini regi qui fecit nupcias filio suo textualiter Mt. 22o. cao. recitative jneuangelio hodierno habetur uerbum istud
acc.: Huy es la major festa de tot lany car huy es la festa dela sancta trinjtat e dela uerge maria e de tots los sants angels e sants e santes de parais ... mas primerament ab gran reuerencia jncljnant vostres testes per no fer rumor saludarem la uerge maria mare de deu dient aue etc
text: Sjmjle est regnum celorum homini regi qui fecit nupcias filio suo ljbro et cao. sicut ante En aquest sermo yo vos he adeclarar dos punts. Lo primer sera per jntroductio dela materia ... [220] … car la persona que ha fets molts peccats noy ha altra medicina sino que faça penitencja e per ço deya ihesu christ amen dico vobis quod nisi penitencjam egeritis omnes similjter peribitis luc. 13o. cao e veus lo sermo complit deo gracias