Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10280
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Conformes fieri ymaginis filii Dei”
Sermo in feria iii Simonis et Jude apostolorum
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1975), Sermons 4:169-75
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9276 BITECA
Location ff. 205-208v
Incipits - Explicits rubr.: [205] fferia iiija. simonis et jude apostolorum
tema: Conformes fieri ymaginis filij dei ad ro. viijo etc
acc.: Ja sabeu bona gent com huy es la festa dels dos apostols de ihesu christ de sent simon zelotes e de sent judes thadeu e axi matex sera lo sermo set primo aue maria etc
text: Sapiau bona gent que una regla es aytal de theologia que diu axi que deguna persona humanal no pot hauer gloria ab jesuchrist alt en paradis si ja no te vida spiritual ... [208v] … que pus en aquest mon li haujen semblat per aquestes sis coses que en laltre lj semblassen per gloria. Ara moralment que no vullau fer reuerencia al sol ne ala luna mas adeu tansolament e veus lo sermo complit