Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1027
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions dels censals morts i violaris
Date promulgat: 1418 a quo - 1425
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Note revisar la data, al ms. BNM 10185 diu Cort de Barcelona de 8 de maig de 1427
Subjects CORTS
DRET
IMPOSTOS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  2547
City, library and call number La Seu d'Urgell  Biblioteca Capitular 2100
Copied 1301 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 5360 BITECA
Location ff. 175v-181
Incipits - Explicits dispositio: [175v] Com sobre la conservacio dels censals morts per defensio e gran vtilitat dela cosa publica ... [181] … e feytes ab les dites .vii. parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor rey


Copy 2 BITECA  manid  1022
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1216
Copied 1391 - 1450 Ramon de Planas     
ID no. of specific copy cnum 8790 BITECA
Location ff. 279-286
Incipits - Explicits datatio: [279] En la cort de sent Cugat per lo Rey Alfonç en lo mes de mars de lany Mccccxxxij.
rubr.: Dels censals de morts e violaris
dispositio: Com sobre la conseruacio dels censals ... [286] … haja a pagar salaris als dits officials


Copy 3 BITECA  manid  1008
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/10185
Copied 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut) Genesius  Bernardus     
ID no. of specific copy cnum 4241 BITECA
Location ff. cclxxxiiij-296v
Incipits - Explicits rubr.: [cclxxxiiij] Aquesta constitucio es vna deles quatra constitucions en que es la constitucio dels sensals e violaris feta per lo senyor rey nelfonso per la gracia de deu Rey de arago en la plena cort celebrada en la siutat de barchinona a viij de mag any .M.cccc.xxvij que es dela tenor seguent.
pream.: Com sobra la conseruacio dels sensals morts e uiolaris per defencio e gran vtilitat dela cosa publica del principat de catalunya e de tots nostros regnas e terres ... quj es dela tenor \seguent/
text: Item uos senyor o lo senyor duch e uostros gouer nadors ne altra per nom o autoritat uostra ... [296v] … en la qual la part ju tant aga apegar salarjs als dits oficials
colofó: quj escripcit escribat semper cum domino ujuat. Genesius vocatur quj escripcit benedicatur
colofó: beatos vocatur quj scripsit benedicatur Amen. Amen deo gracias amen


Copy 4 BITECA  manid  1038
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.II.10
Copied 1432 a quo - 1475   
ID no. of specific copy cnum 51 BITECA
Location ff. 172-183v
Incipits - Explicits rubr.: [172] Sobre la exaccio execucio dels censals morts e violaris fetes per lo senyor Rey Alfonso arasgloriosament Regnant
intr.: C2om sobre la conseruacio dels censals morts e violaris per deffensio e gran vtilitat dela cosa publica del principat de cathalunya e de tots nostres Regnes especialment per lo molt jllustre senyor Rey en pere proavj [?] nostre de bona memoria enla cort general per el celebrada a muntço vn quj es del tenor seguent
text: Item que vos senyor o lo senyor duch o vostres gouernadors ne altres per nom nj auctoritat vostra o su ano puxats fer ne atorgar alongements supersehiments guiatges manaments empares ... [clxxv] … per via de marcha o represalies procehir seruants les constitucions de cathalunya sobre aço fetas
text II: E2sissesvuendra que lofficial del territorj hon se demanara la dita execucio ... [183v] … a Jnstancia de part faedora encara que no sia per censals o violaris ans sia per qualseuol altra causa en la qual la part Jnstant hage a paguar salaris als dits officials
colofó: Et sic est finis huius presentis operis Deo gracias Amen. Qui scripsit scribat semper cum Domino Viuat
Note el colofó sembla que fou afegit per una altra mà; disset capítols, tots amb la seva caplletra